Használatbavételi engedélyezési eljárás - Könyv oldal

A nyomástartó berendezést a használatbavétel engedélyezése céljából a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti módon veszélyességi osztályba kell sorolni.

Mobil nyomástartó berendezés első és további felállítási helyén a berendezés használatba vételét meg kell előznie a felállítási helyen a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy által elvégzett sikeres külső szerkezeti vizsgálatnak és tömörségi nyomáspróbának.

Amennyiben a nyomástartó berendezés valamely bányafelügyeleti engedélyköteles létesítmény része, illetve tartozéka, a berendezés használatbavételi eljárása a létesítmény használatának engedélyezésével együtt, egy eljárás keretében is lefolytatható.

A bányafelügyelethez benyújtandó használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a létesítmény helyét, helyrajzi számát,
 • a létesítési engedély számát és keltét az engedélyező megnevezésével,
 • az üzemeltető megnevezését és címét,
 • ha a létesítési tervdokumentáció nem tartalmazta, akkor a nyomástartó berendezés gyártójának, forgalmazójának, megfelelőség értékelést végző bejelentett szervezet megnevezését, a létesítési engedély számát, a berendezés gyári számát, telepítési helyét, műszaki adatait; különösen a térfogatát, töltetét, tervezési nyomását, hőmérsékletét, az anyagmegválasztás alapjául szolgáló hőmérsékletet, a legkisebb üzemi hőmérsékletet és a legnagyobb üzemnyomását,
 • a nyomástartó berendezésen (rendszeren) a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy által elvégzett vizsgálatok felsorolását ,
 • a nyomástartó berendezés egyedi, illetve a rendszer védelmét ellátó nyomáshatároló beépítési helyét, kategóriáját, valamint műszaki jellemzőit (típus, jellemző teljesítménytényező, beállítási - a legnagyobb üzemnyomás - nyomás) és az alkalmazott megfelelőség értékelési eljárás szerint elvégzett eredményes vizsgálatok felsorolását, valamint az egyéb biztonsági berendezések ismertetését és beépítési helyüket.
  A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
 • ha a létesítési munkát az engedélytől, valamint a jóváhagyott tervdokumentációtól eltérően végezték, a létesítés felelős műszaki vezetőjének eltérést ismertető nyilatkozatát, valamint szükség szerint a megvalósulást tartalmazó dokumentációt,
 • a nyomástartó berendezés (rendszer) használatára (kezelésére) és karbantartására vonatkozó gyártóművi, üzemeltetői előírásokat,
 • a biztonsági értékelést és a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés és 16.§ (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével készített vizsgálati tervet,
 • jelentést a próbaüzem tapasztalatairól,
 • a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
  A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos, és indokolt esetben visszavonható vagy korlátozható.
  A bányafelügyelet külön intézkedése nélkül megszűnik a használatbavételi engedély hatálya, ha
 • a nyomástartó berendezést a használatbavételi engedélyében meghatározott helyről eltelepítik, vagy más célra használják,
 • a nyomástartó berendezés 2 évet meghaladó ideig folyamatosan használaton kívül állt,
 • a nyomástartó berendezést hegesztéssel javítják vagy átalakítják,
 • a nyomástartó berendezést a szilárdsági számításoknál figyelembe vett határokat meghaladó hatás érte (pl. hőmérséklethatárt, nyomáshatárt),
 • a használat során a nyomástartó berendezést súlyos károsodás (külső behatás, az előírtaktól eltérő, meghibásodáshoz vezető használat), illetve a berendezés elhasználódását okozó korróziós, eróziós stb. hatás éri,
 • az előírt, vizsgálati terv szerinti vizsgálatot elmulasztják,
 • 23/2006. (II. 3.)  Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdésben előírt vizsgálatot esedékességekor nem végzik, illetve végeztetik el, illetve a vizsgálat megállapításai szerint a berendezés nem felel meg a létesítési, illetve a használatbavételi engedélyekben foglaltaknak, vagy állapota nem elégíti ki a rendeltetésére, illetve a biztonságos használatára vonatkozó követelményeket.
  A nyomástartó berendezés használatbavételi engedélyének hatályát nem érinti a hegesztést nem igénylő javítás, az eredetivel azonos műszaki jellemzőkkel bíró tartozék és műszerek (pl. szerelvény, túlnyomás-határoló, nyomásmérő, hőmérő), valamint a csőkötegek cseréi.
  A bányafelügyelet jogosult a használatbavételi engedély visszavonására, amennyiben az engedélyes az engedélyben meghatározott egyéb kötelezettségét nem teljesíti.
  A javítási, átalakítási engedély alapján javított vagy átalakított nyomástartó berendezés használatbavételére a fentiekben előírtakat kell megfelelően alkalmazni.

Könyv tartalomjegyzék