Összefoglaló földtani jelentés elfogadása - Könyv oldal

A Vhr. 8/G. § alapján:

 

(1) A földtani kutatás eredményéről készített összefoglaló földtani jelentést földtani szakértőnek kell ellenjegyeznie.

(2) Az összefoglaló földtani jelentésnek tartalmaznia kell:

    a) a földtani kutatásra jogosult szervezet megnevezését és a kutatási engedélyt tartalmazó határozat számát,

    b) a földtani kutatás konkrét célját és a kivitelezők megnevezését,

    c) a földtani kutatási terület földtani felépítésének leírását és a terület határain túlnyúló földtani és vízföldtani egységbe való beillesztését,

    d) az elvégzett felszíni és felszín alatti kutatásokat, azok módszereit,

    e) a földtani kutatás céljának megfelelően a megkutatott geológiai képződmény és szerkezet környezetének különösen ásvány-kőzettani, geomechanikai, geotechnikai,

        geokémiai, szedimentológiai, rétegtani, tektonikai, hidrogeológiai geomikrobiológiai, geofizikai, radiometriai jellemzőit,

    f) a megkutatott térrész komplex földtani fejlődéstörténetét,

    g) a korábbi és a tárgyi kutatás adatainak, eredményeinek ismertetését,

    h) a kutatási eredmények a kutatási célnak megfelelő összefoglalását és értékelését,

    i) a felhasznált szakirodalom listáját, megadva a szerzőjét, kiadásának évét, címét és a megjelenés, illetve kézirat esetén a fellelhetőség helyét.

(3) Az összefoglaló földtani jelentéshez mellékelni kell:

    a) a földtani kutatás alapadatait,

        aa) a kutatóépítmények és mintavételi helyek térben (x, y, z koordináták) és időben (készítésének kezdő és befejező dátumát) rögzített adatait,

        ab) a földtani kutatás céljának megfelelően a geofizikai alap- és értelmezett mérések dokumentációit, és a (2) bekezdés e) pontja szerinti vizsgálatok adatait,

        ac) az anyagvizsgálati eredményeinek dokumentálását, egyértelműen megfeleltetve a kutatási létesítményeket és mintavételi helyeket, a mintavételezés módjával,

              időpontjával valamint a különböző vizsgálatot végző laboratórium, illetve szakintézmény megnevezését,

    b) a kiértékeléshez felhasznált összehasonlító adatokat, azok származási helyét,

    c) a kutatási terület átnézeti és topográfiai térképét a kutató létesítmények feltüntetésével, a kutatási terület földtani és a (2) bekezdés e) pontja szerinti vizsgálatok alapján

        készített térképét, ami összhangban van a jelentés tartalmával, és az ezek értelmezését elősegítő szelvényeket, táblázatokat, fotódokumentációt,

    d) a külön - a földtani kutatás keretein belül - készült szakanyagokat és szakértői jelentéseket.

(4) A földtani kutatást végzőnek az alkalmazott technikai eszközöknek és eljárásoknak olyan leírását kell elkészítenie, amely alapján a vizsgálat reprodukálható.

(5) A bányafelügyelet az összefoglaló földtani jelentést elfogadja, ha a bányafelügyelet a (2) bekezdés h) pontja szerinti értékeléssel egyetért.

Könyv tartalomjegyzék