Kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyás, módosítás - Könyv oldal

A tényleges kutatási tevékenység a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján végezhető. A kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet a kutatási jogot adományozó határozat jogerősé válása után 6 hónapon belül kell, illetve lehet benyújtani a bányafelügyeletre.

 

A kutatás legfeljebb 4 év időtartamra engedélyezhető, amely időtartam legfeljebb egy alkalommal, geotermikus energia és nem hagyományos eredetű szénhidrogén esetében két alkalommal, az eredeti kutatási időszak felével meghosszabbítható. A kutatásra engedélyezett időtartamot a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó határozatban kell megállapítani. A kutatásra engedélyezett időtartamot a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésének napjától kell számítani.

 

A kutatási műszaki üzemi terv szöveges részből és a bányatérképek méretarányáról és tartalmáról szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet-ben meghatározott tervtérképből áll.

A kutatási területeket a Vhr. 7. §-ban leírtak alapján kell kialakítani.

 

A kutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásáról a bányafelügyelet a közreműködő szakhatóságok, illetve a Bt. 49. § 16. pont szerinti kivett hely esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság kivett helyre vonatkozó állásfoglalása alapján határozatban dönt, amelyben meghatározza a kutatás engedélyezett időtartamát, az ásványvagyon-gazdálkodás, a biztonság és a tulajdon védelme érdekében szükséges feltételeket.

A határozatot közlik a bányavállalkozóval, az eljárásban szakhatóságként közreműködő hatóságokkal és - szilárdásványok esetében - a kutatási létesítményekkel érintett ingatlanok tulajdonosaival (vagyonkezelőivel, használóival).

 

A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás befejezését 8 napon belül az illetékes Kormányhivatal Bányászati Osztálya, illetve Bányafelügyeleti Főosztálya részére írásban bejelenteni.

 

A kutatási műszaki üzemi terv és módosításának jóváhagyása iránti kérelem elbírálásáért a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Könyv tartalomjegyzék