A Bt. 38/A. § alapján:

 

(1) A gázellátásról szóló külön törvény szerinti elosztói engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosa és a vezetékes propán-, butángáz-szolgáltató (a továbbiakban együtt: engedélyes) idegen ingatlan használatára

    a) előmunkálati jogot,

    b) vezetékjogot,

    c) használati jogot, illetve

    d) kisajátítást

kérhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogok gyakorlása során

    a) a jelek elhelyezésével, a mérésekkel, a vizsgálatokkal,

   b) a létesítmények elhelyezésével, illetőleg azok megközelítésével, az azokon való munkavégzéssel,

    c) az ingatlan használatának akadályozásával (korlátozásával), valamint piaci értékének csökkenésével

okozott kárt az engedélyes az ingatlan tulajdonosának, használójának (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles megtéríteni.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt jogok egyéb kivett helyen is kizárólag a kivett hely jogosítottja előzetes hozzájárulásával gyakorolhatók.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogok megszűnése esetén az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa köteles az ingatlan eredeti állapotát helyreállítani.

(5) Előmunkálati jog , vezetékjog, valamint használati jog az engedélyesnek az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodása alapján keletkezik. Megállapodás hiányában az előmunkálati jogot, a vezetékjogot, valamint a használati jogot a bányafelügyelet engedélyezi.

 

Bt. 38/B. § (1) A gázelosztó-vezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték) létesítésével kapcsolatban az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa előmunkálati jog engedélyezését kérheti.

(2) Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa kártalanítás ellenében köteles tűrni, hogy ingatlanán a szükséges jeleket elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. A munkálatok megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosát értesíteni kell.

 

A Vhr. 23/C. § szerint:

 

(1) Az előmunkálati jog iránti kérelemhez csatolandó műszaki leírásokat, helyszíni rajzokat, ütemtervet a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, méretekben és példányban kell az engedélyesnek elkészítenie.

(2) Az előmunkálati jog alapján az engedélyes vagy megbízottja - az engedélyezést követő egy éven belül - a másnak tulajdonában, használatában levő ingatlanon jogosult kártalanítás ellenében bejárást végezni, olyan jeleket elhelyezni, méréseket, talajvizsgálatokat végezni, amelyek az elosztóvezeték elhelyezéséhez szükségesek. Az előmunkálati jog alapján végezhető munka megkezdéséről az ingatlan tulajdonosát az előmunkálati jog jogosultja 15 nappal korábban értesíteni köteles. Az előmunkálati jog időbeli hatálya kérelemre, egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.

 

2. számú melléklet a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelemhez csatolandó műszaki leírások, helyszíni rajzok és ütemtervek tartalmi és formai követelményei

I. Előmunkálati jogi engedély dokumentációi

1. Műszaki leírás (2 pld.):

    a) létesítmény helye, rendeltetése,

    b) vezeték megnevezése,

    c) építtető megnevezése, címe,

    d) tervező neve, címe, tervezői jogosultság megjelölése,

    e) műszaki jellemzők felsorolása (vezeték anyaga, névleges nyomása, átmérője)

    f) nyomvonal leírása az érintett közigazgatási területek és helyrajzi számok megadásával

    g) a Bt. 38/A. §-ának (3) bekezdése szerinti hozzájárulásokról szóló jogerős és végrehajtható határozatok,

2. Átnézeti helyszínrajz a tervezési terület feltüntetésével, ingatlan-nyilvántartási térkép alapján - méretarány: legfeljebb M 1:500, de legalább M 1:4000 (2 pld.)

3. Vezeték tartozékát képező egyéb építmény elhelyezési és körvonal vázlata (2 pld.)

Könyv tartalomjegyzék