Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár

Tisztelt Érdeklődő!


Amennyiben az adatkérését e-mailen vagy elektronikus úton kívánja elküldeni a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár részére, kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat.

Az adatkérések beküldése attól függően, hogy Ön cég vagy más gazdálkodó szervezet képviseletében, egyéni vállalkozóként, vagy magánemberként jár el, az alábbi módokon történhet:

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től kötelezően előírja az elektronikus ügyintézést az állami szervekkel való kapcsolattartásra vonatkozóan. Ennek megfelelően a földtani-geofizikai adatok megismerésére irányuló kérelmet elektronikus úton – cégkapun e-papíron vagy iFORM alkalmazáson keresztül – kérjük benyújtani. 

Egyéni vállalkozók számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től szintén kötelezően előírja az elektronikus ügyintézést az állami szervekkel való kapcsolattartásra vonatkozóan. Ennek megfelelően, ha Önnek egyéni vállalkozói munkájához van szüksége az adatokra, akkor a földtani-geofizikai adatok megismerésére irányuló kérelmet elektronikus úton – ügyfélkapun e-papíron vagy iFORM alkalmazáson keresztül – kérjük benyújtani.

Magánszemélyek számára nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás az állami szervekkel, de – amennyiben rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval – az  iFORM alkalmazást ők is használhatják.

E-papír alkalmazás esetében a küldés során címzettként a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát kell kiválasztani, témacsoportként a „Bányászat és földtan (SZTFH)” csoportot, ügytípusként pedig az „Egyéb, a Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó bányászati és földtani ügyek” típust szükséges megjelölni.

A kérelmet a magyarorszag.hu portálon a „KÖZIGAZGATÁS, JOG” menüben, a „Kérelem benyújtása” almenüből elérhető „MBFSZ – Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból történő adatszolgáltatás” oldalról az „Ügyintézés indítása” gombbal ügyfélazonosítás után indítható iFORM űrlap kitöltésével is benyújthatják.
Magánszemélyként adatkérését e-mailen, az adattar@sztfh.hu címre is elküldheti az Adattár részére. Kérjük, hogy ebben az esetben jelezze levelében, hogy adatkérését magánszemélyként nyújtja be, és nem kíván élni az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével.

Kérjük, hogy igényét a lehető legpontosabban írja meg, az alábbi adatok megadásával:


A) Fúrási dokumentációról készítendő másolat kérése esetén:
- a dokumentum adattári azonosítói:
- adattári szám és adattári jelzet („kötelező” adatok!)
- település („kötelező” adat!)
- a fúrás jele-száma („kötelező” adat!)
- a fúrás befejezésének éve
- talpmélység
- a fúrásról kért adatok típusa (geológiai rétegsor, karotázs-adatok, befejező jelentés stb.)
- az adatkérés célja (nem kötelező megadni, de ismerete segítheti a kért adatcsomag megfelelő összeállítását)
- az adatkérő neve, elérhetősége (e-mail, telefonszám) és számlázási címe
Az Adattárban elérhető fúrási dokumentációkról interaktív térképen tájékozódhat.


Figyelem: ha az adott fúrásnál mind az adattári szám, mind az adattári jelzet hiányzik, akkor arról a fúrásról nincs dokumentáció az Adattárban (ld. alább, a 4.2. pontban).


B) Jelentésről vagy egyéb dokumentumról készítendő másolat kérése esetén:
- a dokumentum adattári azonosítói:
- leltári szám 1 és leltári szám 2 („kötelező” adatok!)
- szerző(k)/szerkesztő(k)
- a készítés éve
- a dokumentum címe („kötelező” adat!)
- tároló szervezet 
- az adatkérés célja (nem kötelező megadni, de ismerete segítheti a kért adatcsomag megfelelő összeállítását)
- az adatkérő neve, elérhetősége (e-mail, telefonszám) és számlázási címe


Az Adattárban elérhető jelentésekről kereső felületen tájékozódhat. Bővebben ld. alább, a 4.1. pontban.


C) Digitális földtani-geofizikai térképekről, illetve egyéb digitális adatokról készítendő másolat kérése esetén:
- az adat megnevezése, típusa (pl. vízföldtani térkép, Bouguer-anomália térkép, magnetometriai adat, feldolgozott 2D szeizmikus adat)
- a terület pontos lehatárolása vagy a mért objektum elnevezése, amelyről térképet/adatot igényel
- mérési adatok esetén: pontszerű, szelvénymenti, gridre átszámított, vagy területi adatokat kér
- a kért adatok formátuma: raszteres térkép (pl. jpg, tiff), vektoros térkép (pl. shp, dwg), digitális rácsszerű térképi adat (pl. Surfergrd, Geosoftgrd), speciális szakmai formátum (pl. seg-y), illetve  felbontása (ha értelmezhető, pl. rácsméret vagy dpi)
- az adatkérés célja (nem kötelező megadni, de ismerete segítheti a kért adatcsomag megfelelő összeállítását)
- az adatkérő neve, elérhetősége (e-mail, telefonszám) és számlázási címe
- ha szükséges: a szakmai kapcsolattartó neve, elérhetősége

Megrendelés esetén az adattári díjszabás alapján kalkulált árajánlatot adunk, és annak elfogadása után végezzük el a kívánt szolgáltatást. (Amennyiben az igényelt adatok ingyen elérhetők - pl. a honlapunkon -, arról tájékoztatást küldünk.) A megrendelt adatokat e-mail csatolmányként, vagy más, egyeztetett módon küldjük el Önnek. 

1. Jogszabályi előírások


A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) 44. § (1) p) pontja értelmében a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik „a földtani közeg és az ásványi nyersanyagok megkutatottsági szintjének növeléséhez és az adatok nyilvántartásához fűződő állami érdek érvényesítése”. A Bt. 25. § írja elő a bányavállalkozók és a földtani kutatást végzők számára a kutatás, illetve kitermelés során nyert földtani adatok megküldését a bányafelügyelet részére. 
A Bt. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet (a továbbiakban Vhr.) 46. § (1) b) írja elő, hogy a bányafelügyelet – a földtani közeg és az ásványi nyersanyagok megkutatottsága, a földtani veszélyek felmérése és a földtani közeg hasznosítása területén gyakorolt hatáskörében eljárva – „gyűjti, kezeli és szolgáltatja az e tevékenységek során keletkezett földtani adatokat”. A Vhr. 3. melléklete („A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága számára szolgáltatandó, a kutatás és a földtani kutatás során nyert földtani adatok”) határozza meg az adatszolgáltatás tartalmi követelményeit.
Az adatok gyűjtését, kezelését – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról (a továbbiakban: SZTFH) szóló 2021. évi XXXII. törvény 34/A. § (1) bekezdése értelmében az SZTFH keretében működő – Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár (a továbbiakban: Adattár) látja el.

2. Feladatok, állományok

Az Adattár alapfeladata az – általában rendkívül nagy anyagi ráfordítást igénylő – földtani, geofizikai kutatások és bányászati tevékenység során keletkezett földtani adatok gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és azok megfelelően szabályozott szolgáltatása. A feladat teljesítése az alkalmazott adatfeldolgozási módszerek és eszközök folyamatos fejlesztését igényli.

Az Adattár és jogelődei által végzett, több évtizedes folyamatos gyűjtőmunka, a jogszabályok által előírt kötelező adatszolgáltatás, valamint az 1990-es években megszűnt állami vállalatok adattári állományának átvétele eredményeként kialakult az ország legnagyobb földtani-bányászati adategyüttese.

Az Adattár dokumentumállománya két nagy részre osztható:

1. Jelentések (kutatási, módszertani, terepi mérési, térképezési és egyéb jelentések, vizsgálati eredmények), amelyek nagy számban tartalmaznak térképeket, szelvényeket és egyéb grafikus mellékleteket is.

2. Fúrási dokumentációk (fúrási naplók, fúrásleírások, kútkönyvek, vízföldtani naplók stb.).

Az állomány jelenleg több mint 175 000 jelentést és közel 195 000 fúrási dokumentációt tartalmaz. A gyűjtemény osztott elhelyezésű, mivel az SZTFH Adattári Osztálya által kezelt, központi állomány mellett – megállapodás alapján – a korábbi állami vállalatok mintegy 30 utódcége is kezel kisebb-nagyobb részállományokat.

Az SZTFH kezelésében lévő állományok fizikai mérete – a kötetek élre állított tárolási módját véve alapul – meghaladja az 5800 polcfolyómétert. Ebben nincs benne a külön tárolt, A3–A0 méretű térképek és atlaszok, a mikrofilmek, valamint a digitális adathordozók tárhelyigénye. A dokumentumokat nagyobbrészt – a lehető „legtömörebb” elhelyezkedést biztosító – gördülőszekrényekben, kisebb részt álló polcokon tároljuk.

3. Adatszolgáltatás

Az Adattár által kezelt adatok túlnyomó része hozzáférhetőség szempontjából nyilvános. Kivételt képeznek a döntéselőkészítő adattá minősített, valamint az üzleti titokkörbe tartozó adatok. A Bányatörvény 25. §-ának 2015 óta hatályos rendelkezése szerint a kutatás során nyert adatokat a kutatási jog megszűnéséig (ill. legkésőbb a bányatelek megállapítására irányuló kérelem elbírálásáig) kell üzleti titokként kezelni, míg a bányatelken belül nyert adatokat a bányászati jog megszűnéséig, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség időpontjától számított három évig. Az ilyen korlátozott hozzáférésű adatok is megismerhetők, amennyiben az adatgazda erre engedélyt ad.
Az adattári olvasóteremben hagyományos és számítógépes katalógusrendszerek (nyilvántartási adatbázisok - lásd 4. pont) segítik a gyűjteményben való tájékozódást. A betekintésre kiadott dokumentumok ingyenesen tanulmányozhatók, kijegyzetelhetők az olvasóteremben. Az adatokról térítési díj ellenében papír- és digitális másolatok kérhetők, valamint arra is lehetőség van, hogy az SZTFH Adattári Osztálya megrendelésre – megadott szempontok alapján – lekeresést, leválogatást, adatösszeállítást végezzen.
Az Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módját, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékét – a Vhr. 23. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján – az MBFSZ elnöke szabályozta (ld. 2/2017. sz. MBFSZ elnöki utasítás).

4. Legfontosabb nyilvántartási adatbázisaink

A dokumentum- és adatállományok sajátosságainak figyelembevételével kialakítottuk az adattári állományokban való tájékozódást, keresést lehetővé tévő nyilvántartási adatbázisainkat. A legfontosabb adatbázisokhoz az olvasók is hozzáférnek az Adattár olvasótermében, néhány – fejlesztés alatt álló, illetve kisebb részállományt feltáró – nyilvántartásra viszont csak az Adattár munkatársai látnak rá. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy a legfontosabb nyilvántartási adatbázisaink az interneten is elérhetők, böngészhetők, lekereshetők legyenek.

Az adatbázisok használatával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet az alábbi felelősségkizárási nyilatkozatra.

Felelősségkizárási nyilatkozat
Az SZTFH munkatársai a legnagyobb gondossággal járnak el a földtani-geofizikai-bányászati adatbázisok építése, ellenőrzése és használata során, azonban az SZTFH nem garantálja az adattári adatbázisok hibamentességét, teljességét, naprakészségét, pontosságát, és semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználókat az adattári adatbázisok, adatok használata következtében érő esetleges kárért vagy veszteségért.

4.1. Jelentéstári nyilvántartási adatbázis

Az Adattár állományába tartozó kb. 170 000 jelentés számítógépes nyilvántartása egy hagyományos bibliográfiai adatbázis, amely a szerzők, cím, évszám, cég, adattári jelzet (leltári szám), tárolás helye (adattárrész) mellett tartalmazza az oldalak, ábrák, térkép-, szelvény- és egyéb mellékletek számát, a jelentés által érintett földrajzi tájegységeket, illetve – külföldi vonatkozású jelentések esetén – az országok ETO-számát is.


A nyilvántartási adatbázis lekérdező programja az olvasótermi számítógépeken az olvasók számára is elérhető. Kifejlesztés alatt áll egy webes böngészőben futtatható lekérdező felületet, amelynek béta-változata a következő címről érhető el: https://mafgba.mbfsz.gov.hu/public/menu.php

4.2. Fúrás-nyilvántartási adatbázis

A fúrás-nyilvántartási adatbázis az adattári olvasóban található „rózsaszín kartonos” fúráskatalógus digitális változata, elvben az összes, az Adattár „látókörébe” került fúrás – jelenleg több mint 190 000 db – megtalálható benne. Az eredeti fúrásdokumentációkból kinyert alapadatokra épül. A legfontosabb adatok: a fúrás jele (azonosítója), talpmélysége, a befejezés éve, település, koordináták, a fúrás típusa és célja, a harántolt kőzetek vázlatos kronosztratigráfiai besorolása, vízföldtani alapadatok, haszonanyagok, az elvégzett anyagvizsgálatok fajtája.

Az olvasótermi számítógépeken az olvasók számára is elérhető a nyilvántartási adatbázis lekérdező programja, valamint a koordinátával rendelkező mintegy 176 000 fúrás térképe pmf formátumban. Ezek használatában segítséget nyújtanak az adattár olvasószolgálatos munkatársai.

A Magyarország terültén mélyült fúrásokról – a fentieken kívül – tájékoztatást nyújt az SZTFH Digitális Adatvagyon-szolgáltatási Osztályán kifejlesztett, interaktív megjelenítést és lekeresést nyújtó országos fúráspont-térkép. Ennek segítségével az olvasók előre tájékozódhatnak az őket érdeklő fúrások adattári elérhetőségéről is.

Az SZTFH Térképszerverén elérhető, „Adattári fúrások” elnevezésű-térkép segítségével adott területen (pl. egy település vagy akár egy nagyobb térség környékén) található fúrások elhelyezkedését és legfontosabb adatait lehet áttekinteni, lekérdezni. (Az adatbázis regisztráció nélkül használható.) A térképkivágat interaktívan változtatható (kicsinyíthető-nagyítható, csúsztatható), a háttér választható (topográfiai alaptérkép vagy, műholdfelvétel).
    A térképi adatbázis webes felülete térbeli és szöveges keresési lehetőséget is biztosít, sőt ezek egyszerre is alkalmazhatók. A térbeli keresésekhez a térképkivágatot kell beállítani. A szöveges kereséshez az „Összetett keresés” ablakot kell megnyitni (a bal oldalon található, nagyítót ábrázoló gombbal). Ebben a település, a fúrás neve, a talpmélység és a fúrás éve mellett a fúrás jellege (pl. szénhidrogén-kutató, vízföldtani vagy kavicskutató fúrás) alapján is lehet szűrést végezni.
    Az előállított térképkivágat kinyomtatható, illetve képfájlként elmenthető (ld. „Nyomtatás” gomb a képernyő jobb felső sarkában), a találati lista pedig táblázatként – csv formátumban – elmenthető (ehhez az „Összetett keresés” ablakban az „Eredmények” fülön a három pontra kell kattintani, és legördülő menüben az „Exportálás CSV-be” menüpontot kell kiválasztani).
    Amennyiben a térképi adatbázisból leválogatott fúrások dokumentációit szeretné áttanulmányozni az Adattár olvasótermében, kérjük, küldje el előre az összeállított (vagy szükség esetén még szűkített, illetve tovább szerkesztett) fúráslistát – lehetőleg Excel-fájlként – az adattar@sztfh.hu címre, az olvasótermi látogatása tervezett dátumának megjelölésével. Az igényelt fúrások listáján fel kell tüntetni a következő adatokat:
          - Település
          - Fúrás jele, száma
          - Megye
          - Adattári szám
          - Adattári jelzet
          - Azonosító (FRS_ID)

A fúráslista alapján az Adattár munkatársai a kért dokumentumokat a megadott napra előkészítik betekintésre. (Egy alkalomra annyi dokumentumot kérjen ki – legfeljebb 15-20 db-ot –, amennyit valóban át tud tanulmányozni! Ennél nagyobb mennyiségű anyag feldolgozását több napra elosztva tervezze!)
 

5. Nyitvatartás, kapcsolat

Az Adattár H-CS 9:00-tól 14:00-ig, P 9:00-tól 13:00-ig van nyitva. Új anyagot hétfőn, szerdán és pénteken adunk ki (kedden és csütörtökön a katalógusok, valamint a korábban kiadott anyagok tanulmányozhatók).

Az Adattár címe: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Kapcsolattartók: 
Geológiai és geofizikai adattárrész

    Gere Kinga bányafelügyeleti ügyintéző

    Tel.: (+36-1) 373-1830

    E-mail: adattar@sztfh.hu

 

    Tóthné Schmidt Mónika bányafelügyeleti ügyintéző

    Tel.: (+36-1) 373-1842

    E-mail: adattar@sztfh.hu