Komplex műveleti terv jóváhagyása, módosítása - Book page

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. számú törvény  (a továbbiakban: Aptv.)   17/B. § szerint: 

(1) A célkitermelőhely létesítését az építtető vagy a gyorsforgalmi út megépítése tekintetében az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó kérelmére a bányafelügyelet a kérelemhez mellékelt komplex műveleti terv jóváhagyásával engedélyezi [17/C. § (2) bekezdése].

(2) A jóváhagyás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

    a)

    b)  a 18. § (7) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet megjelölését,

    c)  a tevékenységet végző megnevezését, székhelyét, amennyiben az nem a kérelmező,

    d)  a felelős műszaki vezető és helyettese nevét, lakcímét.

(3) A komplex műveleti terv a célkitermelőhely létesítésére, üzemeltetésére és megszüntetésére vonatkozó tervezett tevékenységeket határozza meg. A terv műszaki leírásból, térképi dokumentációból és mellékletekből áll.

.

(7) A komplex műveleti tervhez mellékelni kell:

    a)  az igénybe venni tervezett ingatlan tulajdonosával (vagyonkezelőjével) az ingatlanhasználatra kötött megállapodás hiteles másolatát,

    b)   termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott termőföld esetében a más célú hasznosítást engedélyező jogerős ingatlanügyi hatósági határozatot,

    c)  az út megépítésére vonatkozó jogerős építési engedélyt.

 

Az Aptv. 17/C. § szerint:

(1) A komplex műveleti terv et úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az élet, az egészség, a felszíni és a felszín alatti létesítmények, a kulturális örökség, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a tevékenységgel okozható károk lehetséges megelőzését, illetve csökkentését.

(2) A komplex műveleti terv et a bányafelügyelet az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével hagyja jóvá.

Book table of content contents