GeoEra pályázatok

A felszín alatti térrész integrált hasznosítását célzó nemzetek közötti együttműködésre hívta életre az EuroGeoSurveys (EGS) a GeoERA projektet.

Az Európai Unió számos olyan kihívással néz szembe, ami szorosan kapcsolódik a felszín alatt található földtani erőforrásokhoz. Egyrészről szükség van a gazdasági növekedés ösztönzésére, amelynek a nyersanyag előfordulások kitermelése és hasznosítása központi eleme, másrészről igény van egy egészséges és biztonságos környezet biztosítására az állampolgárok számára. Mindemellett a növekvő népesség és a demográfiai változások is hozzájárulnak a területhasználat fokozódásához a felszínen és a felszín alatt egyaránt. Mindezek együttesen egyre fokozódó nyomást gyakorolnak a természeti erőforrások hozzáférhetőségére és használatára, az energiahordozó- és az egyéb nyersanyagok, valamint a felszín alatti vizek vonatkozásában.
A GeoERA egy 2017. januárban, az Európai Földtani Szolgálatok Kutatási Térségének létrehozására indított H2020-as ERA-NET típusú projekt, ami támogatja a kutatók, valamint a tudás és technológiák szabad áramlását, és összehangolja a nemzeti földtudományi kutatási programokat. A GeoERA-n belül 33 országból 48 nemzeti és regionális Földtani Szolgálat egyesítette erőit 15 nemzetközi kutatási projekt megvalósítására.  
A 30 millió összköltségvetésű projekt-csoport  eredménye egy objektív, kölcsönösen átjárható, harmonizált adatokból, információkból és szakértői vizsgálatokból álló földtani tudásbázis lesz, aminek célja, hogy kiszolgálja az európai, nemzeti és regionális döntéshozókat, az ipart és az egyéb résztvevőket, valamint hogy támogassa a szakpolitikai döntéshozatali folyamatokat. Az összes eredményt az Európai Földtani Adatkezelő Infrastruktúrán (European Geological Data Infrastructure, EGDI) teszik közzé.


A projektet az Európai Unió H2020 kutatási és innovációs programja támogatja (szerződés szám: 731166)


Kapcsolattartó: 
Yvonne Schavemaker
GeoERA projekt koordinátor
e-mail: yvonne.schavemaker@tno.nl
honlap: geoera.eu
linkedin.com/company/geoera
twitter.com/geo_era

A nemzetközi kutatási projektek négy nagy témakör köré csoportosulnak: energiahordozók, felszín alatti vizek, nyersanyagok és információs platform. 
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat az alábbi projektek megvalósításában vesz részt:

 

A GeoConnect³d projekt új szemléletmódot alakít ki a földtani információk közzétételére a szakpolitika támogatása és a felszín alatti térrész integrált hasznosítása érdekében. Két olyan regionális esettanulmányból indul – a Roer-Rajna régió és a Pannon-medence -, ami alapját képezi a lehetségesen kölcsönhatásba kerülő felszín alatti tevékenységek értékelésének. A pán-európai szintű értékelést a két mintaterületen (Németország, Írország) is tesztelik.

Költségvetés: 1.314.910.41 € a partnerektől, 542.842.66 € az EU-tól
Konzorcium: a belga GSB-RBINS koordinálásával 20 partner

Magyar projektvezető: 
Dr. Maros  Gyula
e-mail: maros.gyula@mbfsz.gov.hu

A projekt ivóvízre, emberi és ökoszisztéma-egészségre vonatkozó európai talajvíz-gazdálkodási, geogén elemekkel és antropogén szennyezőkkel kapcsolatos kérdéseket céloz meg.


Költségvetés: 2.108.869 € a partnerektől, 890.945 € az EU-tól
Konzorcium: a francia BRGM koordinálásával 33 partner

Magyar projektvezető: 
Dr. Szőcs  Teodóra
e-mail:szocs.teodora@mbfsz.gov.hu

A projekt bemutatja az európai felszín alatti vízkészletekre vonatkozó információk összehangolásának lehetőségeit a határokon átnyúló demonstrációs projekteken keresztül, elsősorban a karsztos víztartók harmonizált jellemzésére fókuszálva. Emellett a páneurópai viszonyokra vonatkozó tájékoztató anyagokat készítenek, amelyben integrált adatértelmezésen alapulva bemutatják Európa felszín alatti édesvízi vízkészletének térképét.

Költségvetés 1,733,355 € a partnerektől, 732,299 € az EU-tól
Konzorcium: a holland TNO koordinálásával 32 partner

Magyar projektvezető: 
Dr. Gál  Nóra
e-mail:gal.nora@mbfsz.gov.hu

A klímaváltozással kapcsolatos hatásvizsgálatok gyakran figyelmen kívül hagyják a felszín alatti vizek édesvíz-körforgásban játszott döntő szerepét. Az uniós földtani szolgálatoktól származó földtani adatok és ismeretek hasznosítása révén a TACTIC fejleszti a klímaváltozással kapcsolatos hatástanulmányokat és feldolgozást, és infrastruktúrát hoz létre az adatok, módszerek és eredmények összehangolására.  

Költségvetés : 1.265.385 € a partnerektől, 534.594 € az EU-tól
Konzorcium: a dán GEUS koordinálásával  20 partner

Magyar projektvezető: 
Kun Éva
e-mail:kun.eva@mbfsz.gov.hu

A projekt a nagy mélységben történő ipari tevékenység (beleértve a geotermikus energia hasznosítását, a nem hagyományos olaj és gáz termelés, a hulladékok felszín alatti tárolását és elhelyezését) és a kis mélységű felszín alatti vízkészletek kapcsolatát vizsgálja 4 európai mintaterületen. A cél egy olyan megközelítés kidolgozása, ami a lehetséges kölcsönhatások figyelembevételével  a felszín alatti vizek sérülékenységét vizsgálja. Egy másik célkitűzés az ezekre történő figyelemfelhívás  a felszín alatti használati tervezés és a szakpolitikai fejlesztések támogatása érdekében. 

Költségvetés: 304,949 € a partnerektől, 128,833 € az EU-tól
Konzorcium: az angol BGS koordinálásával 6 partner

Magyar projektvezető: 
Rotárné Szalkai Ágnes
e-mail:szalkai.agnes@mbfsz.gov.hu

Európában növekszik a modern gazdaságot megalapozó kritikus és stratégiai nyersanyagok fogyasztása. E projekt célja az európai kritikus és stratégiai nyersanyagok kutatása oly módon, hogy hatékony stratégiákat és földrajzilag széles spektrumú partnerbázist alkalmaz.

Költségvetés : 2.207.163 € a partnerektől, 932.472 € az EU-tól
Konzorcium: a portugál LNEG koordinálásával 19 partner

Magyar projektvezető: 
Dr. Horváth Zoltán
e-mail: horvath.zoltan@mbfsz.gov.hu

A projekt célja,  hogy fejlessze a nyersanyagokra vonatkozó Európai Tudásbázist a Minerals4EU projekt keretében elkészült elektronikus Nyersanyag Évkönyv aktualizálásával és kiterjessze az Ásványi Nyersanyag Nyilvántartás adatainak térbeli lefedettségét és javítsa azok minőségét.

Költségvetés: 2.009.989 € a partnerektől, 849.170 € az EU-tól
Konzorcium: a dán GEUS koordinálásával 25 partner
 
Magyar projektvezető: 
Dr. Horváth Zoltán
e-mail: horvath.zoltan@mbfsz.gov.hu

A projekt közös térinformatikai platformot teremt a többi tematikus  GeoERA projekt eredményeinek digitális közzétételére, terjesztésére és fenntartására.

Költségvetés: 2.714.145 € a partnerektől, 1.146.658 € az EU-tól
Konzorcium: a dán GEUS koordinálásával 25 partner
 
Magyar projektvezető: 
Dr. Sőrés László
e-mail: sores.laszlo@mbfsz.gov.hu