e-ügyintézés

Tisztelt Partnerünk!

Az SZTFH az elektronikus ügyintézési szolgáltatások (EÜSZ) keretében az állampolgárok, hivatalok és cégek számára az alábbi lehetőségeket nyújtja.

  1. Hivatali Kapu Szabályozott Tevékenységes Felügyeleti Hatósága (SZTFH)
  2. Koncessziós pályázati ügyintézés, adattári adatszolgáltatás igénylés, hatósági nyilvántartással kapcsolatos ügyitézés
  3. Jogsegély (jogosult hatóságok részére)

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. január 1-i hatállyal a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény értelmében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat tevékenységét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága keretei között látja el.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy beadványaikat, megkereséseiket ezentúl a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hivatali kapuján keresztül tudják megküldeni, melynek elérhetősége: 

- általános célú: SZTFH (KRID: 469506375)
- kizárólag személyügyekkel kapcsolatban: SZTFHHR (KRID: 662586776)

Keresetlevél előterjesztés

Koncessziós pályázati dokumentáció megvásárlási igényének bejelentése (pályázati azonosító lap)

A bányászati ügyekért felelős miniszter a koncesszióra kijelölt területekre nyilvános koncessziós pályázati felhívást tesz közzé a koncessziós pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő időpontját megelőzően legalább 90 nappal két országos megjelenésű napilapban és az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A Koncessziós Pályázati Kiírás tartalmazza mindazokat a szempontokat, illetve a benyújtás feltételeit, amelyeknek a pályázó részéről meg kell felelni. Pályázatot csak a pályázati dokumentációt megvásárló nyújthat be.  

Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból történő adatszolgáltatás

Az MBFSZ keretében működő Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár alapfeladata az – általában nagy anyagi ráfordítást igénylő – földtani, geofizikai kutatások és bányászati tevékenység során keletkezett földtani adatok gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és azok megfelelően szabályozott szolgáltatása. Ezen a felületen az Adattárból történő adatszolgáltatásra űrlapon nyújthat be kérelmet.

Nyilvántartásba vétel nyomástartó berendezést vizsgáló szakértők és felügyeleti személyek részére

A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység az MBFSZ-hez történő bejelentést követően folytatható. Amennyiben megfelel a jogszabály által meghatározott követelményeknek, nyilvántartásba vételre kerül. Az esetleges adatváltozással kapcsolatos bejelentését is itt kezdeményezheti.

Földtani szakértői tevékenység folytatásának bejelentése - névjegyzékbe való felvétel és megújítása

A földtani szakértői tevékenység az MBFSZ-hez történő bejelentést követően folytatható. Amennyiben megfelel a jogszabály által meghatározott követelményeknek, nyilvántartásba vételre kerül. Ön megjelölheti, hogy a nyilvános földtani szakértői adatbázisban mely adatai közzétételéhez járul hozzá. 5 évente meg kell újítania a szakértői nyilvántartásban való kezelését, amit szintén ezen a felületen tehet meg. Az esetleges adatváltozással kapcsolatos bejelentését is itt kezdeményezheti.

Nyilvántartásba vétel bányaüzemi felelős műszaki vezetők részére

A bányavállalkozó a bányaüzembe felelős műszaki vezetőt és helyettest (a továbbiakban együtt: bányaüzemi felelős műszaki vezető) köteles megbízni. A bányaüzemi felelős műszaki vezetőt a bányafelügyelethez be kell jelenteni.

Nyilvántartásba vétel hites bányamérők részére

A bányatérkép hitelesítését hites bányamérő végezheti. A hites bányamérő felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását. A hites bányamérő szakmai feladatát önállóan, egyéni felelősséggel látja el, tevékenységét a bányafelügyelet ellenőrzi. A hites bányamérőt a bányafelügyelethez be kell jelenteni.

Bányászati és földtani ügyeket érintő adatszolgáltatás

A felület a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben, a végrehajtásról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletben illetve egyéb Kormány- és Miniszteri rendeletekben kötelező adatszolgáltatásra meghatározott ásványvagyon, földtani, geotermiával kapcsolatos, illetve egyéb adatok megküldésére szolgál.

Bányászati, Építésügyi, Földtani engedélyezési eljárások

A felületen benyújtható bármely olyan engedély kérelem, amely a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat első fokú hatáskörébe tartozik. Az egyes eljárások megindításának eljárási díjaira a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet vonatkozik.

Bányajáradék önbevallás

A felület a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben, a végrehajtásról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletben, továbbá az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletben előírt bányajáradék önbevallás megküldésére szolgál.

Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer jóváhagyási eljárások

Ezen a felületen nyújthatják be a földgáz szállítói, földgáz elosztói, földgáztárolói engedélyesek a Bt.-ben előírt Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszereik jóváhagyására illetve e rendszerek módosításának jóváhagyására vonatkozó kérelmeiket. Az eljárások díja a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet alapján: Jóváhagyás 120 000, -Ft Módosítás jóváhagyása 62 000,- Ft

Széndioxid földalatti tárolási engedélyezéssel kapcsolatos ügyek

A széndioxid földalatti tárolására vonatkozó szabályokat a a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42/A-42/W szakaszai, illetve a a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. Ezen a felületen lehet kezdeményezni a széndioxid földalatti, geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásokat. Az egyes eljárások díjai: Földtani kutatás engedélyezése: 53 000,- Ft Földtani kutatási engedély módosítása : 37 000,- Ft Földtani kutatási engedély átruházásához történő hozzájárulás: 50 000,-Ft Tárolás engedélyezése: 152 000,-Ft Tárolási engedély módosítása: 105 000,- Ft Bezárás engedélyezése: 152 000,- Ft

PB gázforgalmazás, működési engedély minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása

A forgalmazási tevékenység végzésére, a működési engedély megszerzésére a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet vonatkozik. E rendelet többek között előírja, hogy a forgalmazói engedélyesnek minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie. Az eljárások megindításának eljárási díjaira a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet alapján: Propán-butángáz forgalmazók működésének engedélyezése 80 000,- Ft Egyes gázipari engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerének jóváhagyása 120.000,- Ft Módosításának jóváhagyása 62 000,-Ft, amelyet a kérelem benyújtásakor kell megfizetni.

Biztonsági szabályzatok alól általános eltérés, felmentés iránti kérelem

Ezen a felületen lehet benyújtani egyes bányászati, gázipari biztonsági szabályzat előírásai alóli általános felmentési kérelmeket. A kérelemnek tartalmaznia kell a szabályzatnak azt az előírását, amely alól felmentést kérnek vagy amelytől eltérni szándékoznak. A kérelmet részletesen indokolni kell. Az eljárás díja a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet alapján 60.000, Ft.

Geotermikus védőidom kijelölése, igazolások kiadása

A védőidom kijelölés eljárási díja a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet alapján: 149.000,- Ft Hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemlét igénylő esetben 16 000,- Ft helyszíni szemlét nem igénylő esetben 9 000,- Ft 

Bányatérképpel kapcsolatos ügyintézés

Ezen a felületen teljesítheti a Bányavállalkozó, vagy annak megbízásából a hites bányamérő az alábbi kötelezettséget: A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Biztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdése alapján a bányaművelési térképet és az (5) - (7) bekezdés szerinti munkarészeket a bányatelek átruházása esetén, illetve szükség szerint, de legalább a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között ki kell egészíteni és minden év április 20-ig a bányafelügyeletnek digitálisan és papír alapon, nyomtatott formátumban meg kell küldeni a helyszíni mérések időpontjának megjelölésével.

Vízföldtani napló iránti kérelem

Ez a felület a Vízföldtani Napló megrendelésére és az adatszolgáltatás benyújtására szolgál. Az elektronikus adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet írja elő.

Egyéb olyan bányászati és földtani ügyek, amelyet a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak

Ezen a felületen kezdeményezhető minden olyan bányászati, gázipari, földtani ügy amely nem tartozik a kiemelt ügytípusok közé.

NATéR regisztráció

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet alapján a NATéR regisztrációhoz kötött szolgáltatásait csak a 9. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott felhasználók vehetik igénybe. Regisztrációra jogosultak a középiskolai és felsőoktatási intézmények vezetője által kijelölt munkatársai, a képzésben részt vevő tanulói, hallgatói oktatási-kutatási célból, emellett a http://nater.mbfsz.gov.hu/hu/regisztracio oldalon felsorolt szervezetek tagjai, illetve azok a természetes, vagy jogi személyek, akik ezektől szervezetektől erre vonatkozóan megbízást kaptak.

3. A jogosult hatóságok belföldi jogsegély megkereséseit kérjük az alábbi központi e-mail címre küldeni: info@mbfsz.gov.hu