Adatvédelmi tájékoztató

Köszöntjük a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) hivatalos internetes oldalán. Ez a tájékoztató az MBFSZ tevékenységeihez kapcsolódó legfontosabb adatvédelmi információkat tartalmazza.

Az MBFSZ elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak (vagyis azoknak az adatoknak, amelyek egy konkrét személlyel – akár közvetetten is - kapcsolatba hozhatók) védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az MBFSZ az adatokat a vonatkozó hazai és nemzetközi jogi előírások figyelembe vételével bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok megfelelő biztonságát garantálják. 

Az adatkezelés során az MBFSZ különösen az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján jár el: 
    • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
    • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
    • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
    • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
    • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
    • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Az MBFSZ fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsa. A módosításáról a https://mbfsz.gov.hu/ honlapon való közzététellel tájékoztatja az érintetteket.


    1. Általános tájékoztató

        1.1  Adatkezelő 

neve: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
székhelye: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.
törzskönyvi azonosító szám: 300081
telefonszám: +36-1-301-2900
honlap: https://mbfsz.gov.hu 
email: info@mbfsz.gov.hu 

adatvédelmi tisztviselő
neve: dr. Kertész Zsuzsanna
telefonszáma: +36-1-301-2900
email: dpo@mbfsz.gov.hu 

        1.2  Az érintettek jogai

            1.2.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az MBFSZ tájékoztatást ad a rá vonatkozó személyes adatok kezelésről. 

A tájékoztatás alapesetben ingyenes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az MBFSZ a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre figyelemmel: 
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A tájékoztatás fentieken túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható vagy tagadható meg. 

A tájékoztatást az MBFSZ a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül írásban adja meg. Az egy hónapos határidő indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás megtagadása esetén az MBFSZ annak okát a jogszabályhely megjelölésével közli.

            1.2.2 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult visszajelzést kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Folyamatban lévő adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
e) a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy korlátozásának kezdeményezése és az ilyen személyes adatok kezelése elleni tiltakozási jog; 
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 

Az MBFSZ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az MBFSZ az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

            1.2.3  Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az MBFSZ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítse.

            1.2.4 Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az MBFSZ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén:
    a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
    b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
    c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
    d) a személyes adatok jogellenes kezelése esetén; 
    e) a személyes adatokat az MBFSZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
    f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbi okok miatt szükséges:
    g) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
    h) az MBFSZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdek vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
    i) a népegészségügy területét érintő közérdek;
    j) a közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási cél vagy statisztikai cél, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
    k) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

            1.2.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az MBFSZ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az MBFSZ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az MBFSZ jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Amennyiben az adatkezelés korlátozására kerül sor, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak:
    a) az érintett hozzájárulásával,  
    b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
    c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 
    d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 
lehet kezelni.

Az MBFSZ az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

            1.2.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az MBFSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

            1.2.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve az MBFSZ vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatai kezelése ellen. Tiltakozás esetén az MBFSZ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

            1.2.8 Eljárási szabályok

Az 1.2 pontban megjelölt jogok gyakorlását az érintett az MBFSZ részére, az 1.1 pontban megjelölt postai címre vagy elektronikus címre küldött kérelemben kezdeményezheti. Az e-ügyintézés keretén belül az elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; https://epapir.gov.hu) honlapon, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat címzettet kiválasztva az egyéb ügyek témacsoport, egyéb ügytípus alkalmazásával lehet a kérelmet benyújtani. A kérelmet a személyazonosság megfelelő igazolásával szóban is elő lehet terjeszteni a MBFSZ székhelyén minden munkanap 9.00 és 13.00 óra között.

Az MBFSZ minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az MBFSZ tájékoztatást ad ezen címzettekről.
A jogok gyakorlását nemzetközi vagy hazai jog korlátozhatja.

        1.3  Az adatkezelés jogcíme

Az MBFSZ a jogszabályban meghatározott, hatáskörébe utalt alapfeladatainak ellátása során az adatkezelésének jogalapját a következőkben határozza meg:
    • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 
    • a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Ezen felül az MBFSZ egyéb tevékenységei során az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli a személyes adatokat.

Az MBFSZ tevékenységei során kapcsolatba kerül különböző intézményekkel, ügyfelekkel, melynek során a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli az érintettek személyes adatait. Az általánostól eltérő, egyedi, jelen tájékoztatóban külön nem jelzett adatkezelési jogalapokról az MBFSZ az adat felvételekor ad tájékoztatást.

        1.4  Adatkezelés időtartama

Az MBFSZ a személyes adatokat a jogszabályokban meghatározott ideig, a megőrzési kötelezettség végéig, a hozzájárulással kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

Az általánostól eltérő, egyedi, jelen tájékoztatóban külön nem jelzett adatkezelési időtartamról az MBFSZ az adat felvételekor ad tájékoztatást.

        1.5  Az adatok továbbítása

Az MBFSZ a személyes adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabályi felhatalmazás alapján más állami szervezet tájékoztatás adását, továbbá adatok, iratok rendelkezésre bocsátását kérheti az MBFSZ-től.

        1.6 Az adatbiztonság

A személyes adatok védelme érdekében az MBFSZ megtesz minden elvárható, a kor informatikai és jogi elvárásainak megfelelő adatbiztonsági intézkedést és azokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az MBFSZ számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és telephelyein találhatóak.

        1.7 Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával közvetlenül fordulhat az MBFSZ-hez az 1.1 pontban jelzett elérhetőségen. 

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, ahol polgári peres eljárást indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) azonosítás bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet. A Hatóság eljárásának feltételei és az elérhetősége az www.naih.hu címen található.

    2. Egyedi adatvédelmi tájékoztatások

        2.1 Honlap használatával kapcsolatos tájékoztató

Az MBFSZ internetes honlapját, és a nater.mbfsz.gov.hu szakportált a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelmények, a GDPR valamint az Info tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével alakítottuk ki.

A honlap látogatása közben személyes adatok is átadásra kerülnek. Személyes adatok két módon kerülhetnek az MBFSZ kezelésébe: 
    a) Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.
    b) Az érintett is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az MBFSZ-el vagy elektronikus levelet küld.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adatokhoz az MBFSZ munkatársai - feladatuk ellátásához, illetve az érintett által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben - férnek hozzá, az adatokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, illetve webanalitikai mérések lehetőségének biztosítása.

A személyes adatok kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, valamint a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik.

Adatok kezelésének időtartama
Az MBFSZ a honlap használatával összefüggő adatokat a folyamat befejezésével törli.

Cookie-k kezelése a honlapon
Az MBFSZ honlapján cookie-t (sütiket) használ a legjobb működés érdekében. A cookie szöveges adatfájl az internetező számítógépén, amely az MBFSZ szervere valamint az internetes böngésző közti kommunikációban vesz részt és olyan információt tartalmaz, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-t. Az érintettnek lehetősége van megváltoztatni a böngésző beállításait úgy, hogy csak bizonyos cookie-t fogadjon el vagy, hogy egyáltalán ne fogadjon el cookie-t. Az MBFSZ a cookie használata előtt hozzájáruló nyilatkozatot kér.
A sütik kikapcsolása az MBFSZ honlapjának használatát nem akadályozzák meg, de elképzelhető, hogy emiatt nem tudja a weboldalunk minden funkcióját használni.

        2.2 Hírlevelek küldése:

A hírlevélre a név, email cím megadásával lehet feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás. A feliratkozás feltétele az MBFSZ adatkezelési tájékoztatójának megismerése.

Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozott személyek tájékoztatása az MBFSZ-t közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról, valamint az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor, korlátozás nélkül visszavonható. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás, illetve annak visszavonása az info@mbfsz.gov.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Az MBFSZ a részére a regisztrációhoz, hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adatokat – ide értve az email címet is - nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó felel. 

        2.3 Elektronikus ügyintézés 

A hatósági ügyek intézése és a jogszabályokban meghatározott kérelmek, beadványok előterjesztése, valamint az elektronikus kapcsolattartás biztosítása érdekében az MBFSZ az e-ügyintézést az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalat előírásokra is figyelemmel biztosítja. 

Az e-ügyintézés szolgáltatáson keresztül kizárólag azokat a személyes adatokat kell megadni az erre a célra szolgáló űrlapon, felületen, amelyeket a jogszabályok előírnak, és amelyek kezelésére az MBFSZ a jogszabályok felhatalmazó rendelkezései alapján jogosult.

Az ügyfélkapus azonosítás keretében az MBFSZ kezeli az ügyfeleknek a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkező, viszontazonosításhoz szükséges kapcsolati kódját, és az MBFSZ az e-ügyintézés során az iratokat is ezen a rendszeren keresztül továbbítja az érintettek részére.

Az adatkezelés célja az e-ügyintézéssel érintett beadványok, kérelmek megválaszoláshoz, elbírálásához és az eljárás lefolytatásához szükséges informatikai kapcsolattartás.

        2.4 Szerződések, megrendelések

A MBFSZ megad minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek a szerződés létrehozása és teljesítése érdekében ismernie kell. Az információkat az MBFSZ vagy az adott egyedi szerződésben, megrendelésben külön nevesítve, vagy általánosságban az MBFSZ által alkalmazott, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóra utalva adja meg. Ezekben az esetekben a kezelt adatok köre a szerződés, megrendelés érvényességéhez és jogszerűségéhez szükséges személyes adatokra korlátozódik.
 
Az adatkezelés célja az MBFSZ szerződéseinek megkötése, megrendeléseinek visszaigazolása, a szerződésszerű teljesítése, és a kapcsolódó jogok és kötelezettségek érvényesíthetősége. Az adatkezelés időtartama a szerződés szerinti jogszabályokhoz igazodik.

Budapest, 2018. május 25.