Szervezeti egységek

2018 febr. 1.

 

A Szolgálat szervezeti egységei (Elnökhelyettesek, Főosztályok, Osztályok).

Adattári Osztály

Kovács Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:          Dr. Kovács Gábor

Elérhetőségei:          kovacs.gabor@mbfsz.gov.hu

                                 +36 1 373 1849

 

 Az Adattári Osztály feladatai:

 • ellátja a bányászati koncesszióval összefüggő adattári feladatokat,

 • működteti a központi, országos gyűjtőkörrel rendelkező Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárat,

 • biztosítja a jogszabályokban meghatározott adatkörökben az adatgyűjtés teljességét és rendszerességét, ellenőrzi az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,

 • biztosítja a tárolási és archiválási rendszer megfelelő működtetését, a dokumentum- és adatállomány állagának megóvását, teljes körű fizikai védelmét a központi adattárban, ellenőrzi azt a további adattári részlegekben az MBFSZ más szervezeti egységeinél és külső szervezeteknél,

 • aktualizálja a nyilvántartási rendszert, a dokumentum- és adatállományokra vonatkozó metaadatbázisokat, illetve a földtani és bányászati alapadatokat tartalmazó adatbázisokat,

 • adatgyűjtést, adatfeldolgozást, valamint adatbázisokból, adatkiadást teljesít, másolatot készít,

 • biztosítja a főosztály feladatainak ellátásához szükséges térinformatikai rendszerek építését, az adatok térinformatikai feldolgozását, az igényelt térképi, valamint egyéb grafikus anyagok digitalizálását, szabványos digitális állományokból grafikus nyomtatását, azok intranetes szolgáltatását,

 • működteti az adattári olvasótermet,

 • folyamatosan tájékoztatja tevékenységéről az adatszolgáltatókat és a felhasználókat a rendelkezésre álló közönségszolgálati eszközökkel és fórumokon,

 • biztosítja a jogszabályokban és utasításokban meghatározott adatvédelmet és adatkezelési rendet a központi adattárban,

 • felügyeli a földtani és bányászati kutatásokból származó és állami földtani adatnak minősülő mintaanyag kezelését,

működteti a bányatelkek, kutatási területek (BATER) nyilvántartását,

Alkalmazott és Környezetföldtani Osztály

halupka_gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:         Halupka Gábor

Elérhetőségei:         halupka.gabor@mbfsz.gov.hu

                                +36 1 920 2348

 

Az Alkalmazott és Környezetföldtani Osztály különleges helyet foglal el a Szolgálat kutatóhelyeinek sorában, hiszen hídszerepet vállal az alapkutatás és az alkalmazott földtani kutatás között. Tevékenysége kiterjed minden olyan típusú geológiai problémára, amely a földkéreg legfelső részét és az emberi tevékenység hatásait, mint kölcsönható rendszert tekinti. E munkájával hatékonyan támogatja a földtani vonatkozású társadalmi (pl. megelőző, védelmi) és gazdasági (pl. beruházás előkészítő) döntések megalapozását.

 

Főbb feladatok:

 • az épített környezet, a mezőgazdasági tevékenység, a gazdasági tevékenységeket és mindennapi életet kísérő környezeti terhelések vizsgálata;
 • hagyományos környezetföldtani, környezetgeokémiai térképezés;
 • településgeológiai, sekélygeofizikai, agrogeológiai kutatások végzése;
 • a földtani veszélyforrások terepi vizsgálata, a környezeti tényezők állapotának felmérése, elemzése, összefüggéseik feltárása;
 • a természetes és épített környezet változásainak, kölcsönhatásának nyomon követése is.

 

Az eddigi kutatások során, több évtized alatt létrejöttek településgeológiai (budapesti), sekélyfúrási (alföldi) terepi adatgyűjtésekre támaszkodó GIS-alapú és hagyományos adatbázisok.

Alkalmazott Geofizikai Osztály

Vértesy László

 

 

 

 

         

 

 

 

 

           Vezető:          Vértesy László

Elérhetőségei:          vertesy.laszlo@mbfsz.gov.hu

                                 +36 1 252 4999/254

 

Az Alkalmazott Geofizikai Osztály a modern geofizikai kutatások szinte teljes eszköztárát – szeizmikus, geoelektromos, mélyfúrás-geofizikai és mérnökgeofizikai módszereket – felvonultatva hatékony lehetőséget kínál korunk legkülönbözőbb földtani problémáinak megoldásához. A kutatási tartomány a néhány méteres felszín közeli mélységektől a litoszféra többször tíz kilométeres mélységéig terjed.

Főbb feladatok:

 • kutatások tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, feldolgozása és komplex geofizikai-földtani értelmezése, melyekhez világviszonylatban modernnek számító adatgyűjtő műszerek, számítástechnikai hardver eszközök és szoftvercsomagok állnak rendelkezésre;
 • nagy szakmai múltra és tapasztalatokra tekint vissza a kiemelt feladatnak számító szeizmikus kutatás: a célorientált méréstervezés biztos alapot nyújt a felkészült és hatékony kivitelezéshez, melyhez kapcsolódik az archív és az új geofizikai adatok korszerű számítógépes feldolgozása és földtani értelmezése a legújabb tudományos ismeretek birtokában;
 • a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére irányuló tudományos kutatások végrehajtása Magyarország és a Kárpát-medence területén nemzetközi együttműködések keretében is;
 • fontos tevékenység az aktív és passzív forrású szeizmikus módszerek folyamatos fejlesztése, valamint a legújabb kutatási módszerek és eredmények nyomon követése és bevezetésük a hazai földtani kutatásba;
 • szakmai háttér biztosítása az állami tulajdont képező szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai információk szolgáltatásához, amely szoros együttműködésben történik az Adattári Főosztállyal.

Ásványvagyon-gazdálkodási és Koncesszió-igazgatási Osztály

Horváth Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:       Dr. Horváth Zoltán

Elérhetősége:        horvath.zoltan@mbfsz.gov.hu

 

Az Osztály szilárd és fluidum típusú ásványi nyersanyagokkal egyaránt foglalkozik, önálló projekteket visz a szilárd nemfémes, a talajjavító ásványi nyersanyagok témakörben, de hozzájárul a másodlagos nyersanyagokkal kapcsolatos felméréshez is. Külön feladatok tartoznak a koncessziós tevékenységhez, amely a hatóságokkal való kapcsolattartást, a koncessziós ügyek intézését jelenti. Adatgyűjtésekkel, értékelésekkel, tanulmányok biztosításával segítjük elő a koncessziós tevékenységet, a nemzetközi szabványoknak megfeleltethető értékelések megalapozását, a potenciálfelméréseket, ezáltal az ásványi nyersanyag gazdálkodást. Szakmai konzultációkat szervezünk a fenti célok eléréséhez.

Nemzetközi projektek:

 • MINATURA2020 – Közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások
 • COST-MINEA – Nyersanyagkinyerés az európai antroposzférából
 • MICA – Ásványvagyon-információs kapacitáselemzés
 • ORAMA – Adatoptimalizálás európai nyersanyagokra
 • MINLAND – Ásványi nyersanyagok a fenntartható területrendezésben
 • FORAM – Nyersanyagokkal kapcsolatos globális fórum kialakítása
 • INTERMIN – Nemzetközi nyersanyag képzési központok

Hazai projektek:

 • Nemzetközi ásványvagyon-nyilvántartási rendszerek hazai bevezetésének előkészítése
 • Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag potenciáljának felmérése
 • Magyarország talajjavító ásványi nyersanyag-potenciáljának felmérése
 • Részvétel a szénhidrogén koncessziós pályázatokban
 • Részvétel a szénpotenciál-felmérésben
 • Részvétel a ritkaföldfémek potenciáljának felmérésében

Korábbi projektek:

 • SNAPSEE – Fenntartható Aggregátum-tervezés Délkelet-Európában
 • Minerals4EU – Ásványi nyersanyagok információs hálózata Európának

Ásványvagyon-nyilvántartási Osztály

gombárné_forgács_gizella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai koordinátor:      Gombárné Forgács Gizella

Elérhetősége:                  gombarne.gizella@mbfsz.gov.hu 

 

 

Az Osztály vezeti a bányavállalkozók által beküldött adatok és hatósági határozatok alapján az ország hivatalos ásványvagyon-adatainak nyilvántartását, melynek kezelése az MBFSZ-nek és jogelődjeinek 1953 óta egyik alapfeladata. A nyilvántartott nyersanyagtípusok a következők: szénhidrogének (kőolaj, földgáz, széndioxid-gáz), szenek (feketeszén, barnaszén, lignit), ércek (mangánérc, vasérc, ólom-cinkérc, rézérc, nemesfémércek, uránérc), bauxit, nemfémes nyersanyagok, geotermikus energia.

Fő feladatkörén belül közreműködik az ásványi nyersanyagok minősítési, nyilvántartási és értékelési rendszerének tovább fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában. Részt vesz a nyilvántartás megfelelő elemeinek a nemzetközi szabványokkal történő, szakmailag megalapozott mértékű összehangolásában, ill. az ehhez szükséges szabályozási környezet kialakításban. Adatbázisából adatot szolgáltat, igazolást ad ki a nyilvántartott nyersanyag mennyiségéről, minőségéről és megkutatottsági kategóriájáról.

Az Osztály keretében látjuk el az alábbi feladatokat is:

 • A bányászati hulladékokban bekövetkezett változások mennyiségi és minőségi adatainak nyilvántartása
 • A keletkező bányászati fúróiszapok mennyiségi adatainak nyilvántartása
 • A letermelt humuszos feltalaj változásának nyilvántartása
 • Ásványi nyersanyagok országos térinformatikai adatbázisának fejlesztése, feltöltése
 • Ásványinyersanyag-előfordulások térképi kataszterének kialakítása és kezelése
 • Felhagyott mélyművelésű bányák alábányászottsági adatbázisának építése
 • Földtani veszélyforrások vizsgálata, reambuláció, a térképi és a hozzájuk kapcsolódó adatrendszerek harmonizációja
 • Meglévő pincetérképek térinformatikai feldolgozása
 • Közreműködés a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság munkájában
 • Látványbányák kialakításának megalapozása

Bányamérési Osztály

Veres Imre

 

 

 

 

 

 

         

 

     

          Vezető:              Veres Imre

Elérhetősége:               veres.imre@mbfsz.gov.hu

                                     +36 30 907 8095

 Az Osztály a Szolgálat számára végez földmérési, bányamérési tevékenységet. Elsődlegesen a bányahatósági feladatok ellátásához szükséges terepi és irodai munkákat végezzük, emellett a földtani, geofizikai kutatások geodéziai munkálatai is az alaptevékenységhez tartoznak.

2010-ben az akkori MÁELGI (Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) és MBFH (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) között született megállapodás, mely alapján az Intézet Geodéziai Osztálya végez ellenőrző terepi méréseket az MBFH számára. A megállapodást 2012-ben a két intézmény jelentősen kibővítette, 2013. év eleje óta az Osztály végzi a Bányahatóság számára beszolgáltatott digitális térképek vizsgálatát, értelmezését és elemzését.

A mérésekből, vizsgálatokból és elemzésekből a Bányahatóság számára folyamatosan bővülő adatbázist építünk.

A földtani kutatások geodéziai feladatai jellemzően a szeizmikus, geoelektromos és egyéb módszereket alkalmazó geofizika 2D és 3D méréseit jelentik.

 

Projektek:

 • Hazai külszíni bányák ellenőrző felmérése

Az éves terv szerint 40-50 külszíni bánya teljes vagy részleges felmérését végezzük, beleértve bányászati tevékenységgel érintett vízjogi engedélyes és egyéb területeket is. A méréseket elemzések, az esetek többségénél mennyiségi elszámolások vizsgálata céljából végezzük.

Hagyományos geodéziai eszközökkel (GNSS-vevők, mérőállomások, vízmélységmérő) és a modern légi fotogrammetria eszközeivel (robotrepülő) felszerelten készítjük a részletes terepi topográfiai felvételezéseket.

 

 • Digitális bányatérképek ellenőrző vizsgálata

2013. év elejétől évente befogadjuk és vizsgáljuk a működő külszíni bányák beszolgáltatott térképeit és méréseit. Rögzítjük az ábrázolt állapotot, elemzéseket végzünk korábbi mérésekkel, beleértve az Osztály saját felméréseit is. Az elemzések egyik fontos célja a befizetett éves bányajáradék ellenőrzése, másrészt a térképi adatbázis folyamatos bővítése.

 

 • Intézményi földtani kutatások légi fotogrammetriai támogatása

Nehezen megközelíthető területekről 100 m körüli magasságból jó minőségű fényképsorozatból precíz állapotfelvétel, ortofotó, terepmodell készülhet. Külszíni bányák nyílt, száraz és sűrű növényzettől mentes részeiről ugyancsak nagy pontosságú, nagy felbontású felületmodellt építhetünk. A feladatot azonos időközönként elvégezve pontos képet kaphatunk egy terület, bánya változásairól.

Bányászati és Járadékbevételi Osztály

Veres Imre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:                Veres Imre

Elérhetőségei:                 veres.imre@mbfsz.gov.hu  

                                       +36 20 662 5413

 

 

Az Osztály első fokú feladatkörébe tartozik:

 • a bányajáradék nyilvántartása, a bányajáradék számításának, a bányajáradék önbevallás alapjául szolgáló adatoknak és a bányajáradék fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, a bányászatról szóló törvény szerinti bírság és a tevékenység felfüggesztés alkalmazása, a bányajáradék és késedelmi kamatainak behajtása iránti intézkedés kezdeményezése és a bányajáradék-folyószámla feletti rendelkezés;
 • a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatás a bányajáradék beszedésével kapcsolatos követelések és kötelezettségek tekintetében;
 • a bányászatról szóló törvényben meghatározott térítési díjnak és ezek késedelmi kamatainak behajtása iránti intézkedés kezdeményezése;
 • a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” Mellékletének, illetve a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Mellékletének (a továbbiakban: Fuvarozási melléklet) 1. osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal, valamint a Fuvarozási melléklet 4.1 osztályába tartozó önreaktív anyagok, a Fuvarozási melléklet 5.2 osztályába tartozó szerves peroxidok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatok;
 • a szénhidrogének felszín alatti tárolására bányatelek megállapítása;
 • a bányászatról szóló törvény szerinti szén-dioxid geológiai tárolása tekintetében

      a) a szén-dioxid geológiai tárolásával összefüggő hatósági eljárásokban való részvétel,

      b) a kiadott tárolási engedélyekre, valamint a bezárt tárolóhelyre és az azt övező tárolókomplexumra vonatkozó nyilvántartás vezetése,

      c) az új tárolási engedély pályázat lebonyolítása és az új tárolási engedély engedélyesének kijelölése;

 • a bányászatról szóló törvény szerinti üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása;
 • a bányavállalkozó bányászati jogának a bányászatról szóló törvény szerinti törlése utáni, a bányatelekben fennálló bányászati jog átruházásra szolgáló pályázat lebonyolítása és a bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosítottjának kijelölése;
 • a bányászatról szóló törvény szerinti geotermikus védőidom kijelölése;
 • a bányászatról szóló törvény szerinti alábbi szolgáltatások bejelentésével kapcsolatos eljárás, valamint e tevékenységek folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése:

      a) bányaüzemi felelős műszaki vezetői,

      b) hites bányamérői,

      c) földtani szakértői;

 • a bányászatról szóló törvény szerinti

      a) kutatási területre és a bányatelekre,

      b) használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokra,

      c) robbantómesterekre és a robbantásvezetőkre;

 • a bányászati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendelet szerinti bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartása;
 • az évenkénti adatszolgáltatási kötelezettség keretében leadott bányaművelési térképek ellenőrzése, ellenőrző mérések végzése, és jogsértés esetén a jogkövetkezmények meghatározása;
 • a koncessziós szerződésben foglaltak, valamint a koncessziós szerződésből a bányavállalkozóra vonatkozó hatósági jellegű kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése az illetékes kormányhivatal bevonásával;
 • a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése.

 

A Kormány által kijelölt hatóságként ellátja a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazási tevékenység, a polgári robbantási tevékenység, a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység, a földtani szakértői, valamint a hites bányamérői tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét.

 

Az Osztály a Bányászati és Gázipari Főosztály keretein belül

 • szakterületén eljár az MBFSZ hatáskörébe utalt első és másodfokú közigazgatási hatósági ügyekben;
 • részt vesz a munkavédelmi információs szolgálatokra meghatározott, munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó, és felvilágosító feladatok elvégzésében;
 • részt vesz feladatkörében a központi adatbázisok kialakításában;
 • jelentést készít és elemzést végez a jogszabályban meghatározott feladatkörében;
 • adatbázisából statisztikai kimutatást készít, adatot szolgáltat;
 • közreműködik a kormányhivatalok Bányászati Osztályainak, Bányafelügyeleti Főosztályának szakmai irányításában és ellenőrzésében;
 • szakmai képzéseket, valamint szakmai, koordinációs értekezleteket szervez.

Fenntartható Természeti Erőforrások Osztály

czira_tamás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:        Dr. Czira Tamás Gábor

Elérhetőségei:        czira.tamas@mbfsz.gov.hu 

                               +36 1 920 2343

 

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály nem önálló szervezeti egysége a Fenntartható Természeti Erőforrások Osztály.

Főbb feladatok:

 • részt vesz a megújuló-energia felhasználás és a klímavédelem összhangjának vizsgálatában;
 • gondoskodik a Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer üzemeltetésének koordinációjáról, szakmai tartalmának fejlesztéséről és a kapcsolódó kutatási feladatok szervezéséről és ellátásáról, a fejlesztéshez szükséges együttműködések előkészítéséről, valamint a kapcsolódó jelentések elkészítéséről, tervezi és működteti az intézeti NATÉR információbővítését szolgáló méréseket, feldolgozásokat és az értékelésekhez kapcsolódó feladatokat;
 • közreműködik az egyes gazdasági ágazatok jövőbeni kibocsátási pályáinak vizsgálatára szolgáló Nemzeti Üvegházgáz Adatbázis továbbfejlesztésében és üzemeltetésében;
 • kutatásokat végez a természeti erőforrásokkal, környezetállapot-változással, hidroklimatológiai és hidrológiai, valamint a települési környezettel kapcsolatos területeken a klímaváltozás értékelésével összefüggésben;
 • részt vesz a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás és környezetállapot-felmérés és klímaváltozás hatásainak vizsgálatához kapcsolódó projektekben, a földtani, természeti erőforrásokkal és klímaváltozással kapcsolatos komplex és ágazatokra vonatkozó elemzések, értékelések és légi távérzékeléssel végzett információgyűjtési és információszolgáltatási tevékenységek ellátásában.

Földtani Alapkutatási Osztály

maros_gyula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:        Dr. Maros Gyula

Elérhetőségei:        maros.gyula@mbfsz.gov.hu 

                               +36 30 9600588

 

Az MBFSZ egyik alaptevékenysége az állam földtani kutatási feladatainak az ellátása. A Földtani Kutatási Osztály profilja ezen belül két fő irányzatot képvisel. Egyfelől alapkutatási feladatokat lát el, földtani adatokat termel és értékel, másfelől földtani megalapozó jellegű feladatokat végez, amellyel hozzájárul az intézet egyéb kutatási feladatainak (vízföldtan, környezetföldtan, koncessziós feladatok, EU pályázatok stb.) sikeres végrehajtásához.

 

Főbb feladatok:

 • a földtani alapkutatási tevékenység körébe tartozó földtani térképezés, a Pannon medence területének kutatása, az ország 3D földtani-tektonikai modelljének megalkotása, OSL kormeghatározás;
 • a földtani megalapozó tevékenységen belül többek között koncessziós érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok elvégzése, az ország szénhidrogén-potenciáljának felmérése a felszínmozgásos területek vizsgálata témakörében, és több geotermikus tematikájú Európai uniós pályázat keretében;
 • a Szolgálat Magminta-raktárainak tételes felmérése, adatbázisának karbantartása, az online magszemle-igénylések szervezése;

 

Az Osztályon térképező geológusok, különböző korok és területek rétegtani szakemberei, szerkezetföldtani, kőzettani, szeizmikus értelmező és modellezési, OSL abszolút kormeghatározási és magnetosztratigráfus szakterületek kutatói dolgoznak.

A kutatók részt vesznek a hazai egyetemi szakoktatásban, rendszeresen önálló szakmai kiadványokat, térképeket, magyarázókat jelentetnek meg és jelentős ismeretterjesztő tevékenységet végeznek.

Földtani és Geofizikai Szakkönyvtári Osztály

Piros Olga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezető: Dr. Piros Olga

Elérhetőség: 06-30-383-2964

 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) Földtani és Geofizikai Szakkönyvtára országunk egyetlen, legrégebben működő földtudományi gyűjteménye, az állomány meghaladja a 300 000 leltári egységet. Emellett a hazánkról megjelent összes, földtani és geofizikai térkép elérhető térképtárunkban. A könyvtárak a Stefánia úti székházban (földtani) és a Columbus utcai telephelyen (geofizikai) működnek. Elektronikus katalógusunk elérhető a http://hunteka.mfgi.hu/ címen. Cserés kapcsolataink alapításunk óta az egész világra kiterjednek, így már az 1800-as évektől vannak folyóirataink és földtani térképeink a világ összes tájáról.

Az intézet tagja az EISZ-nek. Az előfizetett adatbázisok saját kutatóink számára telephelyeinken korlátlanul használhatók, a könyvtáron keresztül külsős olvasók számára is elérhető a Science Direct és a Springer adatbázisa, amely jelentős, tudományos súllyal rendelkező folyóiratok elektronikus elérhetőségét biztosítja általában 10 évre visszamenőleg.

Az intézet kiadványait visszamenőlegesen folyamatosan digitalizáljuk, melyek az elektronikus Periodika Adatbázisban (www.epa.hu) érhetők el. A könyvtárak használata ingyenes.

Gázipari és Építésügyi Osztály

Salzinger György

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezető:                Salzinger György

Elérhetőségei:     salzinger.gyorgy.@mbfsz.gov.hu
                           

                            +36 20 6625-403

 

Az Osztály első fokú feladatkörébe tartozik:

 

 • a bányászatról szóló törvény szerinti szénhidrogén-szállítóvezeték, a földgázelosztó és – a célvezeték, valamint földgáz tároló létesítmény, egyéb gáz- és gáztermékvezeték és a szén-dioxid-szállítóhálózat tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes vagy az egyéb gáz- és gáztermékvezeték és a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetője által kidolgozott műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyása;
 • a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló kormányrendeletben meghatározott minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása;
 • a bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozó gázipari biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés, felmentés engedélyezése;
 • a geotermikus energia hasznosításához kapcsolódó nyilvántartások vezetése és ezek alapján a bányászatról szóló törvény szerinti igazolás kiadása az alábbiak tekintetében:


      a) a geotermikus energiavagyon,
      b) a geotermikus védőidomra vonatkozó adatok,
      c) a kinyert geotermikus energia mennyisége,
      d) a hasznosított geotermikus energia mennyisége, valamint
      e) a geotermikus energia kinyerő létesítmények;

 • egyes gázipari engedélyeseknek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti műszaki-biztonsági szempontú minősítése;
 • a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-ában és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-ában meghatározott feladatok ellátása;
 • nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői szolgáltatások bejelentésével kapcsolatos eljárás, valamint e tevékenységek folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése:
 • a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló miniszteri rendelet szerinti képzési program jóváhagyása;
 • a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának engedélyezése.

 
Ezeken felül a Bányászati és Gázipari Főosztály keretein belül

 • a szakterületén eljár az MBFSZ hatáskörébe utalt első és másodfokú közigazgatási hatósági ügyekben,
 • ellátja a jogszabályban meghatározott szakmai felügyeleti, ellenőrzési tevékenységet,
 • részt vesz a munkavédelmi információs szolgálatokra meghatározott, munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó, és felvilágosító feladatok elvégzésében,
 • részt vesz feladatkörében a központi adatbázisok kialakításában,
 • jelentést készít és elemzést végez a jogszabályban meghatározott feladatkörében,
 • adatbázisából statisztikai kimutatást készít, adatot szolgáltat,
 • szakterületet érintő általános szakmai kérdésekben ajánlás jelleggel módszertani állásfoglalásokat készít az egységes jogalkalmazás támogatására,
 • szakmai koordinációs értekezleteket szervez,
 • részt vesz a Magyar Szabványügyi Testület műszaki bizottságaiban, valamint a szénhidrogén szállítóvezetékek, a gázelosztó vezetékek, szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos Műszaki Szakbizottságban.

Geofizikai Alapkutatási Osztály

Vértesy László

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezető:                Vértesy László

Elérhetőségei:     vertesy.laszlo@mbfsz.gov.hu  
                           

                          

Az osztály alapvető feladata a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak, a Föld belső szerkezetének, alakjának és dinamikájának, valamint a földkörüli térség folyamatainak geofizikai kutatása. Természetes és mesterséges geofizikai terek terepi, laboratóriumi, illetve obszervatóriumi mérése valamint időbeni monitorozása során szerzett új és archív adatokra alapozva építi az ország és egyes projektek esetében a Föld és környezetének geofizikai modelljét. Adatbázisokat fejleszt és kezel, térképeket szerkeszt, 2-3-4 dimenziós modelleket épít.

Adatgyűjtési és adatfeldolgozási kompetenciánk alapja a geoelektromos, elektromágneses, gravitációs, geomágnenses, paleomágneses, geodinamikai, geotermikus módszerekkel végrehajtott kutatások kivitelezésében szerzett sok évtizedes tapasztalat, valamint az ezt szolgáló műszerpark, melyet folyamatosan fejlesztünk.

Az Osztály kidolgozza a geofizikai adatok tárolásának országos rendszerét, a Geoinformatikai és Adattári osztályokkal együttműködve működteti a geofizikai adatbázisokat. Korszerű információkkal támogatja a földtani-geofizikai ismereteket igénylő projekteket, társosztályokat, döntéseket, tervezési munkákat. Fejleszti a Szolgálat adatrendszereinek adatmodelljeit, biztosítja a nemzetközi kapcsolatok igényelte adatszabványosítást (INSPIRE, EGDI)

Ellátja a Szolgálat részben törvényben is előírt egyes feladatait. Ennek keretében fönntartja az erőterek (gravitációs, mágneses) országos alappont hálózatait, valamint részt vesz az obszervatóriumi idősorok nemzetközi adatcsere egyezményeiben.

Küldetésünknek tekintjük a Szolgálat adatbázisaiban őrzött adatvagyon tudományos és alkalmazott célú feldolgozását, a származtatott és integrált ismeretek közreadását.

Geokémiai és Laboratóriumi Osztály

Király Edit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:         Király Edit

Elérhetőségei:          kiraly.edit@mbfsz.gov.hu

                                 +36 30 223-7303

 

A Geokémiai és Laboratóriumi Osztály elsősorban a MBFSZ földtudományi feladataihoz szükséges kémiai, fázisanalitikai, szedimentológiai és radiometriai vizsgálati tevékenységet látja el, módszerfejlesztéseket végez, illetve saját kutatásokat is vezet. Az Osztály felszereltsége képes kielégíteni a földtudományi kutatások időről időre változó igényeit. A nagy szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező munkatársak az elemzési eredmények értékelésében, interpretálásában is tevékeny részt vállalnak.

 

Főbb feladatok:

 • az Osztályra érkező kőzet- talaj, és egyéb szilárd mintákat szárítása, méretre törése és szükség esetén homogenizálása;
 • a szilárd minták radiometriai, illetve feltárást követően szervetlen és szerves geokémiai vizsgálatainak, fázisanalitikai elemzéseinek elvégzése;
 • az előkészített minták fázisanalitikai, szedimentológiai, illetve kormeghatározási (OSL) vizsgálata;
 • általános vízkémiai elemzések végzése.
   

A megrendelői igényekhez igazodva, a nagy mennyiségű, de megbízható adat gyors szolgáltatása érdekében az elemanalitikai laboratóriumokban is a nagyteljesítményű, sokelemes mérőberendezések alkalmazása került előtérbe az elmúlt években (ld. plazma spektrometriás eljárások, mint az ICP-OES és az ICP-MS). Ugyanakkor még megtalálhatóak az egyedi, tradicionális, manuális technikák is.

Gyűjteményi Osztály

Palotás Klára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:       Dr. Palotás Klára

Elérhetőségei:       palotas.klara@mbfsz.gov.hu

                              +36 1 267 1427,  +36 1 251 0999/252

                              +36 30 960 0587

 

Az osztály két nagyobb egységből, a földtani gyűjteményből és az Eötvös Loránd Emlékgyűjteményből áll. Feladata a gyűjteményi anyag megőrzése, kutatása és bemutatása.

Főbb feladatok:

 • a gyűjteményi anyag megőrzése: Magyarország legnagyobb földtani gyűjteménye ásványokat, kőzeteket, ősmaradványokat, valamint tudománytörténeti fényképeket és hagyatéki anyagokat őriz. Egyedi leltározott állománya több mint 180 ezer tétel;
 • az Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény fenntartása: Eötvös Loránd személyes hagyatékát és laboratóriumi eszközeit, alkotásait, az Eötvös inga utáni kor geofizikai kutatóeszközeinek műszaki gyűjteményét, valamint általában a magyar geofizika második világháború utáni tevékenységének érdekesebb emlékeit;
 • a gyűjteményi anyag kutatása: az Osztály feladata a leltározott állomány gyarapítása, a nyilvántartási rendszerek fejlesztése, a gyűjteményi anyag kutatása, valamint a gyűjteményhez kutatási célból való hozzáférés biztosítása hazai és külföldi kutatók számára;
 • a gyűjteményi anyag bemutatása: a Stefánia úti épület egykori, külön e célra tervezett kiállítási tereiben ma jórészt a földtani gyűjtemények, valamint a Díszterem kapott helyet. A Földtani Kiállítás jelenleg a Stefánia úti épület folyosóin és a Díszteremben kiállított vitrinekben tekinthető meg.

 

Az Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény az MBFSZ Columbus utcai épületében tekinthető meg.

Jogi és Adatvédelmi Osztály

 

dr._cziráki_adorján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:            dr. Cziráki Adorján

Elérhetőségei.:           cziraki.adorjan@mbfsz.gov.hu 

                                   +36 1 301 2919; +36 20 662 5427

 

Az Osztály hatásköre és feladatköre:

 

 • az MBFSZ jogi képviseletének biztosítása a bírósági peres és peren kívüli eljárásokban (keresetlevél felterjesztése, érdemi védirat/perbeli nyilatkozat készítése, perköltség-feljegyzés, közigazgatási iratok visszaküldése)
 • az MBFSZ által kötött szerződések előkészítése, véleményezése, ellenjegyzése
 • jogszabály-előkészítésben való részvétel
 • eseti jogi állásfoglalások (szükség szerint)
 • javaslattétel belső szabályozó eszközök (elnöki utasítások, szabályzatok)/közjogi szervezetszabályozó eszközök alkotására, ezek jogi véleményezése, közzétételük iránti intézkedés
 • belső jogi tanácsadás
 • az MBFSZ tevékenységével kapcsolatos folyamatok általános jogi kontrollja
 • jogszabályfigyelés
 • nemzetközi munkacsoportok tevékenységében történő részvétel delegálás alapján
 • adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, a jogszabályoknak megfelelő adatkezelés érdekében az MBFSZ működése felett gyakorolt jogi kontroll

Klímavédelmi, Kutatási és Tervezési Osztály

selmeczi_jános

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:         Selmeczi János Pál

Elérhetőségei:          selmeczi.pal@mbfsz.gov.hu

                                 +36 1 267 1426

 

Az Osztály főbb feladatai:

 • ellátja a klímastratégiai tervezés tudományos hátterének biztosítását, módszertani fejlesztő tevékenységeket;
 • kutatja a hazai klímaváltozást kiváltó folyamatokat, a klímaváltozás természeti és antropogén okait, a természeti és társadalmi környezetre gyakorolt hatásait;
 • feldolgozza a hazai és nemzetközi klímamodellezési eredményeket, adatot szolgáltat a térinformatikai megjelenítés érdekében;
 • részt vesz a klímaváltozással, és annak várható hatásainak mérséklésével, valamint az éghajlati alkalmazkodással kapcsolatos nemzeti szintű stratégiák, cselekvési tervek módszertanának fejlesztésében, kidolgozásában, szakmai támogatásában;
 • közreműködik a klímaváltozással kapcsolatos adatbázisok, nyilvántartások fejlesztését szolgáló javaslatok kidolgozásában és végrehajtásában, a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodáshoz és a klímaváltozáshoz kapcsolódó nyilvántartások és adatbázisrendszerek fejlesztésében;
 • ellátja a megyei és települési klímastratégiák összegyűjtését, értékelését, a települési/térségi szintű éghajlatvédelmi teljesítmény elemzésére monitoring módszertant és adatbázist alakít ki.

Kommunikációs Osztály

mosonyi_judit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbízott vezető:  Kevevári-Mosonyi Judit

Elérhetőségei:       mosonyi.judit@mbfsz.gov.hu 

                              +36 30 799 3955

 

 • A kis létszámmal működő Osztály fő feladatai sokrétűek, aminek része mind a személyes kapcsolattartás (a szolgálati szervezeti egységeken belül és a Szolgálattal kapcsolatba kerülő ügyfelekkel, szakmában érdekeltekkel, tevékenykedőkkel), mind az online felületeken történő megjelenés menedzselése.
 • A Kommunikációs Osztály főbb feladatai:
 • kommunikációs stratégia létrehozása
 • online kommunikációs feladatok
  • az MBFSZ weblap gondozása
  • A Szolgálat Facebook és LinkedIn oldalának gondozása
 • kapcsolattartás a hazai és a külföldi szakmai szervezetekkel
 • külső megkeresések menedzselése, azaz azok eljuttatása a megfelelő szakmai egységekhez, esetenként megválaszolásuk
 • a Szolgálatot bemutató vagy népszerűsítő kiadványok tervezésének és előállításának koordinálása
 • rendezvényszervezés (szakmai konferenciák, nagyközönségnek szóló népszerűsítő rendezvények, az előd-intézmények szakmai hagyományt ápoló rendezvényeinek folytatása, tudományt népszerűsítő rendezvényeken való részvétel), szakmai konferenciák szervezésének támogatása
 • belső kommunikáció szervezése, irányítása
  • szervezetfejesztő tevékenységben való részvétel,
  • intézeti rendezvények teljes körű szervezése,
  • dolgozói belső fórumok, csatornák kialakítása, valamint kétoldalú kommunikáció, információáramlás működtetése,
  • intranet működtetésében való részvétel.
    
 • reklámtevékenységek
 • Hírlevél szerkesztése, megjelentetése
 • a Szolgálat társadalmi beágyazottságának erősítése
 • arculati feladatok (a kialakított arculati elemek /levélpapír, prezentációs sablon, névjegykártya, elektronikus aláírás/ megfelelő alkalmazása; névjegyrendelés intézése
 • honlapfigyelői szolgálat (hazai, nemzetközi és EU projektek, hírek, események)
 • kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs és ügyintézői tevékenység (beszerzések, megrendelések intézése, adminisztrációja; a kommunikációhoz tartozó statisztikák, kimutatások készítése)
 • pályázati kommunikációs tevékenységek nyomon követése
 • kapcsolattartás a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal

Térinformatikai Osztály

orosz_lászló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezető:               Orosz László

Elérhetőségei:    orosz.laszlo@mbfsz.gov.hu

                           +36 30 627 8060

 

A földtani kutatás során gyűjtött információk szinte mindegyike térben és időben elhelyezhető. A térben elhelyezhető információ legalapvetőbb hordozó közege a térkép.

Geoinformatikai stratégiánk a hozzáadott érték növelésen alapszik, célunk az alapinformáció minél magasabb feldolgozottsági szintjét elérni. Adat rendszerünk középpontjában standard törzsadatok állnak, melyek lehetővé teszik a legszélesebb körű adatintegrálást, ill. az adatok összevethetőségét. Kulcs szerepe van adatvagyon elemek azonosításának és összekötésének. Feladatunk az adatok tárolása, elérhetővé tétele az adatgazdák számára és igény szerinti megjelenítése a felhasználási cél és közönség figyelembe vételével.

A Geoinformatikai főosztály másik stratégiai fontosságú tevékenysége a téradatok adatbázisba szervezése és térképszervereken menedzselése. Ez egyben adatszolgáltatást is jelent. Az MBFSZ munkatársai szerver alapú támogatást kapnak feladataik ellátásához szükséges térképi háttér biztosítására. Az összeállított térképek közül számos publikus, mindenki számára elérhető és böngészhető: http://map.mbfsz.gov.hu/

Fő célunk az MBFSZ és partnereinek magas színvonalú, hatékony geoinformatikai kiszolgálása. Teljes technológiai sorral rendelkezünk a terepi digitális adatrögzítéstől, az adatok topológiai és relációs rendbe szervezésén át, bonyolult elemzésekig, megjelenítéséig, asztali vagy webes célalkalmazások készítéséig.

Üzletfejlesztési és Elemzési Osztály

dr._nádor_annamária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezető:                    Dr. Nádor Annamária

Elérhetőségei:         nador.annamaria@mbfsz.gov.hu

                               +36 30 924-6823

 

Az Osztály a hazai és nemzetközi környezet folyamatos elemzésével az MBFSZ piaci lehetőségeit keresi az MBFSZ hazai és nemzetközi pozicionálását elősegítve ezzel.

 

Főbb feladatok:

 • üzletfejlesztési stratégia kialakítása,
 • piaci rések azonosítása,
 • javaslattétel termék- és szolgáltatások fejlesztésére, árképzésre,
 • hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket keresése,
 • pályázatok előkészítése és folyamatait koordinálása,
 • pénzügyi-gazdasági modellek és kiértékelések készítése,
 • az MBFSZ hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása,
 • a külföldi szakdelegációk fogadásának előkészítése,
 • az MBFSZ oktatásban és felnőttképzésben betöltött szerepének koordinálása és fejlesztése.

Vízföldtani Osztály

Szőcs Teodóra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető:         Dr. Szőcs Teodóra

Elérhetőségei:         szocs.teodora@mbfsz.gov.hu

                                +36 1 251 4678, +36 30 960 0710

 

Az Osztály tevékenysége az alapkutatástól a hidrogeológiai változások okozta gyakorlati problémák megválaszolásán keresztül, a hatóságok és államigazgatás részére végzett döntés-előkészítő tanulmányokig, felöleli úgy a vízmennyiségi, mint a vízminőségi vizsgálatokat a sekély felszín alatti vizektől a nagy mélységben található termálvizekig.

Főbb feladatok:

 • az alábbi témákhoz kapcsolódó elméleti számítások, numerikus 3D hidrodinamikai modellezések, víz-kőzet kölcsönhatás vizsgálatok és modellezésük alkalmazásának elvégzése, izotóp hidrológiai és nemesgáz adatok értelmezésének felhasználásával: a fenntartatható víz- és vízgyűjtő-gazdálkodás, a klímaváltozás és/vagy az emberi tevékenység által gyakorolt hatások a felszín alatti vizekre, a katasztrófavédelem felszín alatti vízzel kapcsolatos kérdései, geotermikus energiahasznosítás, karszt-hidrogeológia, paleoklíma vizsgálatok;
 • országos vízszint észlelő hálózat üzemeltetése, akkreditált vízmintavételezés;
 • vízföldtani naplók kiállítása;
 • az országos kútkataszter vezetése;
 • a Központi Vízföldtani Adattár üzemeltetése;
 • mélyfúrások integrált sztratigráfiai feldolgozása.

Mindezek mellett aktívan részt veszünk hazai és nemzetközi pályázatokban.