Hites bányamérők - Book page

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény [Bt.] végrehajtásának egyes szabályairól rendelkező 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 18. "Bányatérkép" fejezete [39. § (1)-(5) bekezdések] szerint:

A bányatérképen a külszíni alakzatokat, műtárgyakat, a bányászati létesítményeket, a bányaműveleteket, valamint a határvonalakat (bányatelek, védőpillér, kutatási terület, belterület, ásványi nyersanyagtest elhelyezkedést) az erre vonatkozó külön szabályozás szerint szabványos térképi jelekkel kell ábrázolni és hitelesíteni.

A bányatérkép hitelesítését hites bányamérő végezheti. A hites bányamérő felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását.

A hites bányamérő szakmai feladatát önállóan, egyéni felelősséggel látja el, tevékenységét a bányafelügyelet ellenőrzi. Ha a hites bányamérő tevékenysége során jogosulatlan, vagy szabálytalan bányászati tevékenység végzésre vonatkozó adat birtokába kerül, köteles azt a bányafelügyelettel haladéktalanul közölni.

A bányamérés adatait és ezen adatokból létrehozott bányatérképek egy példányát - a műszaki üzemi terv mellékleteként – meg kell küldeni a bányafelügyeletnek.

A bányafelügyelet -  a térkép minősítésének megfelelő előírások megtartásával - az érdekeltek részére lehetővé teszi a bányatérképekbe történő betekintést.

A bányatérkép méretére és tartalmára vonatkozó előírásokat a bányatérképek méretarányára és  tartalmáról  szóló 19/2022. (I .28.) SZTFH rendelet, a hites bányamérő képesítésére és szakmai gyakorlatára vonatkozó követelményeket és feltételeit, továbbá a nyilvántartás rendjét a hites bányamérőről szóló 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) határozza meg.

A bányavállalkozó köteles a bányaműveléssel és a bányászati létesítményekkel kapcsolatos, a bányabiztonsági szabályzatokban előírt térképeket (bányatérkép) elkészíteni és a változásokkal kiegészíteni [Bt. 33. § (1)].

A hites bányamérő szakmai feladata: felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását.

A hites bányamérői tevékenység végzése bejelentés alapján történik. [Bt. 44/B. § (1)].

 

Figyelemfelhívás!

 

Aki hites bányamérői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény szerint bejelenteni.

A hites bányamérői tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést az a természetes személy tehet, aki engedélyt kíván szerezni, de - a természetes személy meghatalmazásával - benyújthatja a nevében a természetes személy munkáltatója is. A bejelentést a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH) kell benyújtani. 

Hites bányamérői tevékenységet az a személy folytathat, aki büntetlen előéletű, és megfelel a Rendeletben meghatározott feltételeknek.

A Rendelet szerint hites bányamérő az a személy lehet, aki

 • a Rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.  
 • nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatait, és azon szakterületek megnevezését, amelye(ke)n a Bejelentő a tevékenységét végezni kívánja. A Bejelentő „szénhidrogén bányászati”, „külszíni bányászati tevékenység” vagy „külszíni és mélyműveléses bányászati tevékenység”' szakterületre kérheti az igazolást. Egy eljárás keretében egyszerre több szakterületre is tehető bejelentés.

A bejelentés megtehető:

     a) az erre a célra rendszeresített űrlapon (www.magyarország.hu weboldalon a közigazgatás, jog - kérelem benyújtása - MBFSZ-Nyilvántartásba vétel hites bányamérők részére).  
     b) e-papíron.
     c) hivatali kapun (KRID azonosítónk: 469506375).  
     d) csak magánszemély esetében lehetséges a postai út, vagy hivatali ügyfélfogadási időben történő személyes behozatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) - de kérjük, hogy ezt csak abban az esetben tegyék, ha az a) - c) lehetőségek egyikére sincs módjuk.    

A kérelemhez minden esetben csatolni kell:

 • a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
 • a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot (egy vagy több munkáltató igazolja),
 • a hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot (a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, és egyéb költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerint: 1. melléklet 53. sor 16.000,-   Ft., Kód: A1410; számlaszám: 10032000-00362887-00000000). Kérjük megadni, hogy a számviteli bizonylatot kinek a nevére állítsa ki az SZTFH, mert az igazgatási szolgáltatási díjat a Bejelentőn kívül más, pl. a munkáltatója is megfizetheti, így az Igazolás és a számviteli bizonylat címzettje eltérhet egymástól.  
 • a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a Bejelentő mellékelheti.

Amennyiben a Bejelentő az erkölcsi bizonyítványt nem mellékeli, vagy az 3 hónapnál régebbi, az SZTFH a hatósági erkölcsi bizonyítványt hivatalból megkéri az illetékes hatóságtól. Azonban:

Az SZTFH javasolja a bejelentőknek a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését és a bejelentéshez mellékelését, mert ez gyorsítja az eljárást.

A Rendelet alkalmazásában szakirányú felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik, aki:

 1. alapképzési szakon szerzett földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, bánya- és geotechnikai mérnöki, erdőmérnöki vagy építőmérnöki,
 2.  mesterképzési szakon szerzett okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles földmérő- és térinformatikai mérnöki,
 3. egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett bánya- és geotechnikai, erdőmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

Szakmai gyakorlat és igazolása: 

 • Szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki a szakképzettség megszerzését követően bányaüzemnél, vagy bányamérési tevékenységet végző egyéb gazdálkodó szervezetnél legalább 4 év bányamérési gyakorlatot szerzett.
 • szakmai gyakorlati időként a szakmai képesítések megszerzését követően, az adott bányászati szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.
 • a szakmai gyakorlati időt közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

 Ha a Bejelentő minden szükséges dokumentumot benyújtott - és a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel, - az SZTFH a megjelölt szakterületekre vonatkozóan kiadja az igazolást a hites bányamérői tevékenység végzéséhez.

"Hites bányamérő nyilvántartás "-ba (a továbbiakban: nyilvántartás) való felvétel saját kérelemre történik (a hites bányamérőről szóló 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet) . Gazdasági társaság, hatóság vagy intézmény nem kérheti senki nyilvántartásba vételét.

A (közhiteles) nyilvántartást az SZTFH vezeti. A hites bányamérők jegyzéke az SZTFH honlapján bármikor elérhető, megtekinthető. A hites bányamérő köteles a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokat, vagy a tevékenység megszüntetését az SZTFH-nak haladéktalanul bejelenteni (2009. évi LXXVI. tv. 24 §, (1) és (3) bekezdés).

 A nyilvántartásból a hites bányamérőt törölni kell, ha 

 • a hites bányamérői tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen, vagy a bányafelügyelet döntéssel eltiltotta,
 • cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték,
 • meghalt,
 • bejelentette a tevékenység befejezését.
    Az SZTFH a nyilvántartásból 
 • egy évre törli azt a bányamérőt, aki a jogkövetkezmény alkalmazását követő két éven belül a meghatározott követelményeket ismételten megszegte.
   Az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez újra szabályszerű bejelentést kell tenni a hites bányamérői tevékenység végzésére, (mintha első alkalommal tenne bejelentést).  

 

Kapcsolattartó:

Maracsik Zoltán
E-mail: zoltan.maracsik@sztfh.hu
Tel: 06-1-301-2930, 06-30-799-3937

Book table of content contents