Hites bányamérők - Könyv oldal

A bányatérkép hitelesítését hites bányamérő végezheti. A hites bányamérő felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását.

A hites bányamérő szakmai feladatát önállóan, egyéni felelősséggel látja el, tevékenységét a bányafelügyelet ellenőrzi [Vhr. 20. § (2) és (3)]. A bányatérképek egy példányát - a műszaki üzemi terv mellékleteként – meg kell küldeni a bányafelügyeletnek.

A bányatérkép méretére és tartalmára vonatkozó előírásokat a bányatérképek méretarányára és  tartalmáról  szóló 10/2010. (II.26.) KHEM rendelet, a hites bányamérő képesítésére és szakmai gyakorlatára vonatkozó követelményeket és feltételeit, továbbá a nyilvántartás rendjét a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III.4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) határozza meg. [Vhr. 20. § (2) - (5)]

A bányavállalkozó köteles a bányaműveléssel és a bányászati létesítményekkel kapcsolatos, a bányabiztonsági szabályzatokban előírt térképeket (bányatérkép) elkészíteni és a változásokkal kiegészíteni [Bt. 33. § (1)].

A bányatérképen a külszíni alakzatokat, műtárgyakat, a bányászati létesítményeket, a bányaműveleteket, valamint a határvonalakat (bányatelek, védőpillér, kutatási terület, belterület, ásványi nyersanyagtest elhelyezkedést) az erre vonatkozó külön szabályozás szerint szabványos térképi jelekkel kell ábrázolni és hitelesíteni [Vhr. 20. § (1)].

A hites bányamérő szakmai feladata: felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását.

A hites bányamérői tevékenység végzése bejelentés alapján történik. [Bt. 44/B. § (1)].

A hites bányamérői tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést csak természetes személy tehet. A bejelentést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell benyújtani.

Hites bányamérői tevékenységet az a személy folytathat, aki büntetlen előéletű, és megfelel a Rendeletben meghatározott feltételeknek.

A Rendelet szerint hites bányamérő az a személy lehet, aki

 • a Rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.  
 • nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatait, és azon szakterületek megnevezését, amelye(ke)n a Bejelentő a tevékenységét végezni kívánja. A Bejelentő „szénhidrogén bányászati”, „külszíni bányászati tevékenység” vagy „külszíni és mélyműveléses bányászati tevékenység”' szakterületre kérheti az igazolást. Egy eljárás keretében több szakterületre is tehető bejelentés.

A kérelemhez minden esetben csatolni kell:

 • a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
 • a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot,
 • a hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot (a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, és egyéb költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerint: (Számlaszám: 2. § (2) bekezdés, összeg és kód: 1. melléklet 53. sor).
 • a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a Bejelentő mellékelheti.

Amennyiben a Bejelentő az erkölcsi bizonyítványt nem mellékeli, vagy az 3 hónapnál régebbi, az MBFSZ a hatósági erkölcsi bizonyítványt hivatalból megkéri az illetékes hatóságtól. Azonban:

Az MBFSZ javasolja a bejelentőknek a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését és a bejelentéshez mellékelését, mert ez gyorsítja az eljárást.

A Rendelet alkalmazásában szakirányú felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik, aki:

 1. alapképzési szakon szerzett földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, bánya- és geotechnikai mérnöki, erdőmérnöki vagy építőmérnöki,
 2.  mesterképzési szakon szerzett okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles földmérő- és térinformatikai mérnöki,
 3. egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett bánya- és geotechnikai, erdőmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

Szakmai gyakorlat és igazolása: 

 • Szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki a szakképzettség megszerzését követően bányaüzemnél, vagy bányamérési tevékenységet végző egyéb gazdálkodó szervezetnél legalább 4 év bányamérési gyakorlatot szerzett.
 • szakmai gyakorlati időként a szakmai képesítések megszerzését követően, az adott bányászati szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.
 • a szakmai gyakorlati időt közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

 Ha a Bejelentő minden szükséges dokumentumot benyújtott - és a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel, - az MBFSZ a megjelölt szakterületekre vonatkozóan kiadja az igazolást a hites bányamérői tevékenység végzéséhez.

"Hites bányamérő nyilvántartás "-ba (a továbbiakban: nyilvántartás) való felvétel saját kérelemre történik (a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III.4.) KHEM rendelet) . Gazdasági társaság, hatóság vagy intézmény nem kérheti senki nyilvántartásba vételét.

A (közhiteles) nyilvántartást az MBFSZ vezeti. A hites bányamérők jegyzéke az MBFSZ honlapján bármikor elérhető, megtekinthető.

A nyilvántartásba vételi kérelmet az MBFSZ-hez kell benyújtani.

A hites bányamérő köteles a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokat az MBFSZ-nek 22 munkanapon belül, írásban bejelenteni.

 A nyilvántartásból a hites bányamérőt törölni kell, ha 

 • a hites bányamérői tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen, vagy a bányafelügyelet döntéssel eltiltotta,
 • cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték,
 • meghalt,
 • bejelentette a tevékenység befejezését.
    Az MBFSZ a nyilvántartásból 
 • egy évre törli azt a bányamérőt, aki a jogkövetkezmény alkalmazását követő két éven belül a meghatározott követelményeket ismételten megszegte.
   Az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez újra szabályszerű bejelentést kell tenni a hites bányamérői tevékenység végzésére, (mintha első alkalommal tenne bejelentést).  

 

Kapcsolattartó:

Maracsik Zoltán
E-mail: maracsik.zoltan@mbfsz.gov.hu
Tel: 06-1-301-2930, 06-30-799-3937