Felelős műszaki vezetők - Könyv oldal

Bányaüzemi felelős műszaki vezető bejelentésével és alkalmazásával kapcsolatos eljárásrend:

Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a bányafelügyelet engedélyével. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28. § (3) bekezdés alapján, aki bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény szerint bejelenteni.

Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, és megfelel a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 6/2022. (I. 25.) SZTFH rendeletben meghatározott feltételeknek.

Figyelemfelhívás!

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) az igazolás kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a bányaüzemi felelős műszaki vezetőt.

 A jelenlegi szabályozás alapján csak bányaüzemi felelős műszaki vezetői engedélyt lehet szerezni. A bányaüzemben - bányaüzemi felelős műszaki vezető helyettesi tevékenységet is - csak felelős műszaki vezetői engedéllyel rendelkező (nyilvántartásba vett) személy végezhet.

Az SZTFH felhívja a bányavállalkozók, jelenlegi felelős műszaki vezetők és helyettesek figyelmét arra, hogy a bányafelügyelet által 2015. 12. 31-ig nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetők, vagy helyettesek abban a konkrét bányatelken lévő bányaüzemben, amelyre vonatkozóan nyilvántartásba vette Őket a területileg illetékes Bányakapitányság, a korábbi kijelölés alapján a felelős műszaki vezetői vagy helyettesi tevékenységüket tovább folytathatják, - de csak azokban a bányaüzemekben, ahol a felelős műszaki tevékenységük végzése azóta is folyamatos.

Amennyiben a felelős műszaki vezető vagy helyettes 2015. 12. 31-től más bányaüzemben kíván felelős műszaki vezetői vagy helyettesi tevékenységet végezni, akkor ezt csak akkor teheti meg, ha az adott bányaüzem típusra (lásd 4. pont alább) vonatkozó jogosultságot megszerezte és a Bányafelügyelet nyilvántartásba vette. Új típusú jogosultsághoz le kell folytatni az alábbiakban következő általános bejelentési eljárást.

A bányaüzemi felelős műszaki vezetői engedélyek megszerzésének eljárási rendjével kapcsolatban a következőkre kell figyelemmel lenni: 

 1. Felelős műszaki vezetői tevékenységének megkezdésére vonatkozó szándékát a Bejelentőnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához, mint bányafelügyeleti szervhez kell megtennie.
 2. A bejelentés megtehető:  
       a) az erre a célra rendszeresített űrlapon (www.magyarország.hu weboldalon a közigazgatás, jog - kérelem benyújtása - MBFSZ-Nyilvántartásba vétel bányaüzemi felelős műszaki vezetők részére).  
       b) e-papíron.
       c) hivatali kapun (KRID azonosítónk: 469506375).  
       d) csak magánszemély esetében lehetséges a postai út, vagy hivatali ügyfélfogadási időben történő személyes behozatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) - de kérjük, hogy ezt csak abban az esetben tegyék, ha az a) - c) lehetőségek egyikére sincs módjuk.    
 3. Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére irányuló bejelentést az a természetes személy tehet, aki engedélyt kíván szerezni, de - a természetes személy meghatalmazásával - benyújthatja a nevében a természetes személy munkáltatója is. A felelős műszaki vezetői engedély megszerzésének nem feltétele, hogy a Bejelentő a kérelem benyújtásakor felelős műszaki vezetői (helyettesi) tevékenységet végezzen, és nem feltétele a mérnökkamarai tagság sem. 
 4. Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének bejelentését
       a) sújtólégveszélyes föld alatti,
       b) gázkitörés-veszélyes föld alatti,  
       c) az a) és b) pont alá nem tartozó föld alatti,  
       d) külszíni és  
       e) szénhidrogén (ide tartozik a szén-dioxid gáz bányászat és a föld alatti gáztárolás is)
  bányaüzemre lehet megtenni.
 5. A bányaüzemi felelős műszaki vezető csak olyan, a 4. pontban feltüntetett típusú bányaüzemben végezhet tevékenységet, amelyre bejelentést tett.
 6. Bejelentés több típusú bányaüzemre is tehető, ha a bejelentésben megjelölt típusú bányaüzemre vonatkozóan a bejelentő eleget tesz a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek. A feltételeknek a megjelölt bányaüzemekre külön-külön kell fennállnia.
 7. A bejelentésben meg kell nevezni azt a bányaüzem típust, amely tekintetében a kérelmező az engedélyt meg kívánja szerezni. A bányaüzemként a 4. pontban szereplő bányaüzem típus valamelyikét kell megnevezni (és nem azt a bányászati joggal rendelkező konkrét bányaüzemet, amelyben a felelős műszaki vezetői tevékenységet a bejelentő végezni akarja).

 

A 2009. évi LXXVI törvény 22. § (1) bekezdésében és a 6/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint a bejelentésnek a 7. pontban leírtak mellett a következőket kell tartalmaznia:

˗ a bejelentő nevét,

˗ a bejelentő lakcímét,

˗ a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,

˗ az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.

 

Eszerint a bejelentéshez csatolni kell még: 

˗ a végzettséget igazoló oklevél vagy bizonyítvány másolatát,

˗ a szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolást, (bányaüzemi gyakorlat (!) - egy, vagy több munkáltató igazolja, legkorábban a végzettséget igazoló oklevél dátumától számítható),

 

A szakmai gyakorlatot közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:  
a) a munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,  
b) a munkakörben eltöltött időtartamot, és  
c) a foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerű aláírását.  

Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, a gyakorlati idő a munkavégzésre vonatkozó szerződéssel vagy a munkavégzés igazolására alkalmas egyéb dokumentummal – így különösen az adott időszakra vonatkozó munkakönyvvel vagy fizetési jegyzékkel – is igazolható.


- a Bejelentő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevének, címének, egyéb általa megadott elérhetőségének és a bányaüzem megnevezésének a bányafelügyelet honlapján való közzétételéhez hozzájárul, vagy nem járul hozzá.

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28.§ (4) értelmében az SZTFH a felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a jogosult személy természetes személyazonosító adatait, iskolai végzettségének megnevezését és oklevelének számát. Ezen nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

 A nyilvántartásba bejegyzett felelős műszaki vezető hozzájárulása esetén az SZTFH  a honlapján közzéteszi a felelős műszaki vezető nevét, címét, egyéb általa megadott elérhetőségét és a bányaüzem megnevezését (6/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet 6.§ (3) bekezdés).

 A bejelentéshez csatolni kell továbbá:

 ˗ az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló (banki kivonat) bizonylatot a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet alapján: 1. melléklet 54. sor 9.000,-   Ft., Kód: A1420; számlaszám: 10032000-00362887-00000000). Kérjük megadni, hogy a számviteli bizonylatot kinek a nevére állítsa ki az SZTFH, mert az igazgatási szolgáltatási díjat a Bejelentőn kívül más, pl. a munkáltatója is megfizetheti, így az Igazolás és a számviteli bizonylat címzettje eltérhet egymástól.  

˗ és a (3 hónapnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt a bejelentő mellékelheti.

 Amennyiben a Bejelentő az erkölcsi bizonyítványt nem mellékeli, vagy az 3 hónapnál régebbi, az SZTFH a hatósági erkölcsi bizonyítványt hivatalból megkéri az illetékes hatóságtól. Azonban:

 Az SZTFH javasolja a bejelentőknek a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését és a bejelentéshez mellékelését, mert ez gyorsítja az eljárást.

 Az SZTFH javasolja továbbá, hogy a Bejelentő tegyen nyilatkozatot a tekintetben, hogy amennyiben a bányafelügyelet a kérelmének helyt ad, akkor a fellebbezési jogáról lemond. E nyilatkozat alapján a felelős műszaki vezetői engedély a határozathozatal napján véglegessé válik.

 A bányafelügyelet törli a nyilvántartásból azt a felelős műszaki vezetőt, akit a tevékenység folytatásától a bányafelügyelet végleges döntésével, vagy a bíróság jogerős határozatával eltiltott, továbbá aki elhalálozott, vagy bejelentette a tevékenység befejezését.

Bányaüzemi felelős műszaki vezető alkalmazásának rendje:

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a bányavállalkozó a bányaüzembe felelős műszaki vezetőt és helyettest (a továbbiakban együtt: bányaüzemi felelős műszaki vezető) köteles megbízni. Szénhidrogén-bányaüzemben egyes speciális bányászati tevékenységek tekintetében külön bányaüzemi felelős műszaki vezető is megbízható. A bányaüzemi felelős műszaki vezetőt/helyettest a területileg illetékes Bányafelügyeleti Osztálynak kell bejelenteni.

Bányaüzemi felelős műszaki vezetőként csak olyan személy bízható meg, aki szerepel az SZTFH nyilvántartásában.

A bányavállalkozó által teendő bejelentés mikéntjéről a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 6/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet 8.§ (1)-(2) bekezdése rendelkezik:

A bányavállalkozó a bányaüzemi felelős műszaki vezető és/vagy helyettes foglalkoztatását a munkavégzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban bejelenti

A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a bányaüzemi felelős műszaki vezető és/vagy helyettes nevét,

b) a bányaüzemi felelős műszaki vezető és/vagy helyettes nyilvántartási számát,

c) a bányaüzem megnevezését, és

d) a foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó okirat másolatát.

Kapcsolattartó:

Maracsik Zoltán
E-mail: zoltan.maracsik@sztfh.hu
Tel: 06-1-301-2930, 06-30-799-3937

Könyv tartalomjegyzék