Rendezett munkaügyi kapcsolatok - Könyv oldal

A Bányafelügyelet munkaügyi ellenőrzési hatáskörét a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Met.) állapítja meg, melynek 2. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) hatálya alá tartozó bányavállalkozók és bányaüzemek, illetve a bányafelügyelet felügyelete alá tartozó tevékenységek munkaügyi ellenőrzését a bányafelügyelet végzi.

Bányafelügyeletként és az állami földtani feladatokat ellátó szervként a Kormány a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot és a Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Veszprém Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki. A kormányhivatalok illetékességi területét és székhelyét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza.

A Szolgálat bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el. A Szolgálat első fokú hatáskörébe tartozó feladatait a Korm. rendelet tartalmazza.

 

Hatósági nyilvántartás:

A Korm. rendelet 4. § (16) bekezdés értelmében a Met. 8/C. §-ában meghatározott feladatok ellátása Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:

A rendezett munkaügyi kapcsolatokkal nem rendelkező munkáltatók hatósági nyilvántartás: 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áht. Vhr.) 82. § (1)  foglaltak alapján:

Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit:

   a) az Art. 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 3. pontjában vagy 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,

   b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,

   c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,

   d) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, vagy

   e) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:  Ebktv. ) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül - a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt - jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.

(2) Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős vagy végleges bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában több telephellyel rendelkező munkáltató esetében a jogsértést megállapító közigazgatási határozat véglegessé válásától és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül elkövetett ismételt jogsértésen az ugyanazon telephelyen kétéves időszakon belül jogerős vagy végleges határozattal megállapított azonos jogsértést kell érteni.

 

A közbeszerzésekből kizárt munkáltatók hatósági nyilvántartás:

A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.)  62. § (1) szerint '....az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki…

   l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel … sújtott jogszabálysértést követett el;

 

Az MBFSZ a fentiek értelmében a jövőben is nyilvánosságra hozza ezeket az adatokat:

 

Könyv tartalomjegyzék